ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุดห้องประชุมมุกมณีประชมุ คกก.HRD
ตั้งแต่  15 พ.ย. 2562   เวลา 14.00 น.
ถึง      15 พ.ย. 2562   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามคกก.ENV
ตั้งแต่  18 พ.ย. 2562   เวลา 10.00 น.
ถึง      18 พ.ย. 2562   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีทำแผน CSR
ตั้งแต่  19 พ.ย. 2562   เวลา 10.30 น.
ถึง      19 พ.ย. 2562   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามประชุม คกก.RISK
ตั้งแต่  19 พ.ย. 2562   เวลา 13.30 น.
ถึง      19 พ.ย. 2562   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุม คกก CFO
ตั้งแต่  20 พ.ย. 2562   เวลา 10.00 น.
ถึง      20 พ.ย. 2562   เวลา 12.00 น.
  
(ทั้งหมด 518 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 660 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา