เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยเป็นแนวทางเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย โดยห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยในโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ ในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหาย เพื่อประโยชน์ในความคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการสาธารณสุข ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศของราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : https://www.thaicert.or.th/newsbite/2017-03-29-01.html#2017-03-29-01

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

ห้องประชุมเพชรงามต้อนรับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
ตั้งแต่  26 มิ.ย. 2560   เวลา 08.30 น.
ถึง      26 มิ.ย. 2560   เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามรับการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ตั้งแต่  26 มิ.ย. 2560   เวลา 13.00 น.
ถึง      26 มิ.ย. 2560   เวลา 17.00 น.
ห้องประชุมมรกตโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ตั้งแต่  27 มิ.ย. 2560   เวลา 08.00 น.
ถึง      27 มิ.ย. 2560   เวลา 17.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุม COP ER
ตั้งแต่  27 มิ.ย. 2560   เวลา 14.00 น.
ถึง      27 มิ.ย. 2560   เวลา 17.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามรับประเมินอำเภอควบคุมโรค
ตั้งแต่  28 มิ.ย. 2560   เวลา 08.30 น.
ถึง      28 มิ.ย. 2560   เวลา 16.00 น.
  
(ทั้งหมด 36 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา