•  รายงานผลจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561 ยาเวชภัณฑ์

  •  รายงานผลจัดซื้อเดือนพฤษภาคม 2561 วัสดุทั่วไป

  • ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบฟีด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์