แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการธุจริต...

เอกสารประกอบ => แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


ข่าวประกาศ