ที่ตั้ง
 
1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
พื้นที่
 
41 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
สถานะปัจจุบัน
 
เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
 
 
 
ความเป็นมาโดยสังเขป
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2507
 
เป็นสถานีอนามัยชั้น 1
พ.ศ. 2519
 
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2521
 
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2522
 
วันที่ 19 มีนาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาล
พ.ศ. 2523
 
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง
พ.ศ. 2527
 
ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง
พ.ศ. 2533
 
จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาตะพานหิน
พ.ศ. 2536
 
ได้รับรางวัล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดีเด่น ภาคเหนือ
พ.ศ. 2538
 
ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น อันดับ 1 ด้านการปรับโฉมสถานบริการสาธารณสุข
พ.ศ. 2540
 
ได้รับรางวัล โรงพยาบาลและสถานบริการดีเด่นระดับเขต ด้านการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า
พ.ศ. 2541
 
ได้รับการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานสากล ISO 9002 เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่ผ่านการรับรอง
พ.ศ. 2541
 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชสาสน์
 
 
ชมเชยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
พ.ศ. 2542
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเปิดตึกอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2543
 
ได้รับเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มี Best Practices
 
 
เรื่อง "การสร้างความประทับใจและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า"
พ.ศ. 2543
 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
พ.ศ. 2544
 
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
พ.ศ. 2546
 
ได้ผ่านการรับรองโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
พ.ศ. 2546
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานนามตึก "วชิรมาตานุกูล" แก่ตึกสูติกรรมและคลอด
 
 
ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ
พ.ศ. 2547
 
ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 2
พ.ศ. 2549
 
ผ่านการรับรอง HA และ HPH
พ.ศ. 2550
 
ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 รอบที่ 3
พ.ศ. 2550
 
ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีคุณภาพบริการตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2550
 
ผ่านการรับรองโรงเรียนพ่อแม่
พ.ศ. 2551
 
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

นายแพทย์กิตติโชติ  ตั้งกิตติถาวร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
โทรศัพท์ 056-621355

 

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์