พ.ศ.2507 - 2516
สถานีอนามัยชั้น 1
นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ
พ.ศ.2516 - 2518
ศูนย์การแพทย์และอนามัย
 
พ.ศ.2518 - 2519
โรงพยาบาลอำเภอตะพานหิน
 
พ.ศ.2519 - 2521
โรงพยาบาลอำเภอตะพานหิน
นพ.สมาน รุ่งศรีทอง
     
พ.ศ. 2521 - 2527
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
นพ.สมาน รุ่งศรีทอง
พ.ศ. 2527 - 2528
 
นพ.ดิเรก เพ็ญสุภา
พ.ศ. 2528 - 2532
 
นพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร
พ.ศ. 2532 - 2537
 
นพ.เพิ่มพูน วงษ์เจริญ
พ.ศ. 2537 - 2541
 
นพ.นันทวัฒน์ วัฒนรุ่งเรือง
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
 
นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร

นายแพทย์กิตติโชติ  ตั้งกิตติถาวร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
โทรศัพท์ 056-621355

 

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์