เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยเป็นแนวทางเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย โดยห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยในโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ ในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความเสียหาย เพื่อประโยชน์ในความคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการสาธารณสุข ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศของราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : https://www.thaicert.or.th/newsbite/2017-03-29-01.html#2017-03-29-01