ดาวน์โหลดรายละเอียด --> แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560


ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์

  
(ทั้งหมด 173 เรื่อง)...เพิ่มเติม
(ทั้งหมด 157 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียนได้
จิตอาสา