• ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
  • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เอกสารประกอบราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบสมาชิก

ลงชื่อใช้งานด้วยเครือข่ายออนไลน์ห้องประชุมมรกตประชุมวิชาการ RDU
ตั้งแต่  27 เม.ย. 2562   เวลา 09.00 น.
ถึง      27 เม.ย. 2562   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน
ตั้งแต่  29 เม.ย. 2562   เวลา 13.00 น.
ถึง      29 เม.ย. 2562   เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมบุษราคัมประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ(PCC) และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง(IMC)
ตั้งแต่  30 เม.ย. 2562   เวลา 09.00 น.
ถึง      30 เม.ย. 2562   เวลา 16.00 น.
  
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา