DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 3,772 คน, ผลงาน 2,369 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 4,872 คน, ผลงาน 2,369 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 364 คน