DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 3,778 คน, ผลงาน 2,393 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 4,909 คน, ผลงาน 2,393 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 380 คน