DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 4,177 คน, ผลงาน 2,537 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 5,225 คน, ผลงาน 2,537 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 342 คน