DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 3,759 คน, ผลงาน 2,367 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 4,861 คน, ผลงาน 2,367 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 363 คน