DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 3,770 คน, ผลงาน 2,370 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 4,870 คน, ผลงาน 2,370 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 364 คน