DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 4,045 คน, ผลงาน 2,518 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 5,205 คน, ผลงาน 2,518 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 348 คน