DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 3,814 คน, ผลงาน 2,391 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 4,925 คน, ผลงาน 2,391 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 369 คน