DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 3,811 คน, ผลงาน 2,372 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 4,916 คน, ผลงาน 2,372 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 364 คน