DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 4,147 คน, ผลงาน 2,529 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 5,176 คน, ผลงาน 2,529 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 337 คน