DHF Highcharts Report
  1. เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน 3,894 คน, ผลงาน 2,409 คน
  2. เป้าหมายคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 5,011 คน, ผลงาน 2,409 คน
  3. เป้าหมายคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3,222 คน, ผลงาน 381 คน