ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนหมู่บ้านและชุมชน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
Report
สถานพยาบาลสาธารณสุข จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
รพร.ตะพานหิน 16 3,172 9,423
รพ.สต. งิ้วราย 8 1,224 3,175
รพ.สต. ห้วยเกตุ 9 1,081 3,495
รพ.สต. ไทรโรงโขน 3 667 2,116
รพ.สต. หนองพยอม 11 1,508 4,903
รพ.สต. ทุ่งโพธิ์ 7 427 1,226
รพ.สต. ดงตะขบ 10 751 1,974
รพ.สต. คลองคูณ 7 954 3,007
รพ.สต. วังสำโรง 7 1,419 4,590
รพ.สต. วังหว้า 7 1,024 3,064
รพ.สต. บ้านเขารวก 4 669 2,070
รพ.สต. วังหลุม 6 828 2,187
รพ.สต. ทับหมัน 6 1,020 3,225
รพ.สต. ไผ่หลวง 6 711 2,442
รวม 107 15,455 46,897
จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และอยู่อาศัยจริง และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่มาอยู่อาศัย (TypeArea = 1,3) แยกรายสถานบริการ
  • จากฐานข้อมูลสำรวจ ในโปรแกรม HOSxP (รพ.) ,HOSxP_PCU (รพ.สต.) ในเขตอำเภอตะพานหิน
  • Table : person, house, village

SELECT v.village_id,v.village_moo,v.village_name,COUNT(DISTINCT(h.house_id)) AS c_house,COUNT(*) AS c_person
FROM person p
LEFT OUTER JOIN house h ON h.house_id = p.house_id
LEFT OUTER JOIN village v ON v.village_id = h.village_id
WHERE p.house_regist_type_id IN (1,3) AND v.village_moo NOT IN (0,99) AND p.death <> 'Y'
GROUP BY v.village_id