ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนหมู่บ้านและชุมชน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
Report
สถานพยาบาลสาธารณสุข จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนประชากร
จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน และอยู่อาศัยจริง และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่มาอยู่อาศัย (TypeArea = 1,3) แยกรายสถานบริการ
  • จากฐานข้อมูลสำรวจ ในโปรแกรม HOSxP (รพ.) ,HOSxP_PCU (รพ.สต.) ในเขตอำเภอตะพานหิน
  • Table : person, house, village

SELECT v.village_id,v.village_moo,v.village_name,COUNT(DISTINCT(h.house_id)) AS c_house,COUNT(*) AS c_person
FROM person p
LEFT OUTER JOIN house h ON h.house_id = p.house_id
LEFT OUTER JOIN village v ON v.village_id = h.village_id
WHERE p.house_regist_type_id IN (1,3) AND v.village_moo NOT IN (0,99) AND p.death <> 'Y'
GROUP BY v.village_id