ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนหน่วยบริการสุขภาพ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
Report
ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข ภาครัฐและเอกชน
  • จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC)
  • Table : chospital