อันดับโรคผู้ป่วยใน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยใน (1 ต.ค.2560 - 23 ม.ค.2561)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
O800 Spontaneous vertex delivery การคลอดปกติ 43 43
I214 Acute subendocardial myocardial infarction 34 37
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 36 36
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 25 25
P593 Neonatal jaundice from breast milk inhibitor 20 24
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 15 18
O342 Maternal care due to uterine scar from previous surgery แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 15 15
P369 Bacterial sepsis of newborn, unspecified 15 15
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 15 15
I500 Congestive heart failure หัวใจวาย,CHF 14 14
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified เลือดออกในช่องท้องส่วนบน 14 14
J189 Pneumonia, unspecified ปอดบวม 12 12
O758 Other specified complications of labour and delivery 12 12
K291 Other acute gastritis กระเพาะอักเสบเฉียบพลัน 11 11
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 10 10
N10 Acute tubulo-interstitial nephritis ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน 9 9
N185 Chronic kidney disease, stage 5 9 9
I639 Cerebral infarction,unspecified 9 9
D259 Leiomyoma of uterus, unspecified ไอโอไมโอมา ของมดลูกที่มิได้ระบุรายละเอียด 8 9
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 8 8
I64 Stroke,not specified as haemorrhage or infarction โรคระบบไหลเวียน 7 8
O470 False labour before 37 completed weeks of gestation ภาวะตั้งครรภ์,การคลอด 8 8
O471 False labour at or after 37 completed weeks of gestation 7 7
P599 Neonatal jaundice, unspecified 7 7
S060 Concussion การบาดเจ็บในศีรษะ 7 7
J181 Lobar pneumonia, unspecified 7 7
K529 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified ถ่ายเหลวเรื้อรัง 7 7
A419 Septicaemia, unspecified (Septic Shock) โลหิตเป็นพิษ ที่มิได้ระบุรายละเอียด (เซ็พติค ช็อค) 7 7
O820 Delivery by elective caesarean section การผ่าตัดคลอดซ้ำ 6 6
R509 Fever, unspecified ไข้ 6 6
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 6 6
J46 Status asthmaticus หอบหืดรุนแรง 6 6
D569 Thalassaemias, unspecified ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด 6 6
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 6 6
E110 NIDM With coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) 5 5
N179 Acute renal failure, unspecified 5 5
A162 Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation วัณโรคปอด ที่ไม่ได้กล่าวถึงการยืนยันด้วยการตรวจหาเชื้อ หรือการตรวจชิ้นเนื้อ 5 5
J40 Bronchitis, not specified as acute or chronic หลอดลมอักเสบ 5 5
E160 Drug-induced hypoglycaemia without coma ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจายา แต่ไม่หมดสติลึก (โคม่า) 5 5
K358 Acute appendicitis, other and unspecified 4 4
L031 Cellulitis of other parts of limb 4 4
O630 Prolonged first stage ( of labour ) 4 4
M726 Necrotising fasciitis 4 4
R42 Dizziness and giddiness อาการมึนงง 4 4
S908 Other superficial injuries of ankle and foot 4 4
R568 Other and unspecified convulsions อาการชักของโรคลมบ้าหมู 4 4
E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน 4 4
A084 Viral intestinal infection, unspecified ลำไส้เล็กอักเสบจากไวรัส ที่มิได้ระบุรายละเอียด 3 3
G409 Epliepsy, unspecified ลมบ้าหมู ที่มิได้ระบุรายละเอียด 3 3
Z540 Convalescence following surgery 3 3
อันดับโรคผู้ป่วยใน ไม่นับรวมการคลอดบุตร (Z380)
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : iptdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM iptdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
LEFT OUTER JOIN ipt t ON t.an = o.an
WHERE t.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1' AND o.icd10 <> 'Z380'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 10