อันดับโรคผู้ป่วยใน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยใน (1 ต.ค.2563 - 22 มิ.ย.2564)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 143 160
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified เลือดออกในช่องท้องส่วนบน 141 158
J189 Pneumonia, unspecified ปอดบวม 142 152
I500 Congestive heart failure หัวใจวาย,CHF 116 147
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 112 112
O800 Spontaneous vertex delivery การคลอดปกติ 103 103
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 70 72
S060 Concussion การบาดเจ็บในศีรษะ 69 69
O342 Maternal care due to uterine scar from previous surgery แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 66 68
E110 NIDM With coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) 52 61
I638 Other cerebral infarction 60 61
O758 Other specified complications of labour and delivery 57 57
N179 Acute renal failure, unspecified 50 50
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 26 49
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin 47 48
K358 Acute appendicitis, other and unspecified 47 47
N10 Acute tubulo-interstitial nephritis ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน 47 47
D648 Other specified anaemias โลหิตจางที่ระบุรายละเอียดอื่น 41 46
O600 Preterm labour wihtout deliver เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด 40 46
E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน 40 44
L031 Cellulitis of other parts of limb 44 44
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 39 41
I214 Acute subendocardial myocardial infarction 37 41
J181 Lobar pneumonia, unspecified 39 39
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 37 38
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 36 37
D569 Thalassaemias, unspecified ทาลัสซีเมียที่มิได้ระบุราบละเอียด 22 37
P599 Neonatal jaundice, unspecified 34 35
O16 Unspecified maternal hypertension มารดาความดันโลหิตสูง 25 33
P593 Neonatal jaundice from breast milk inhibitor 31 32
K529 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified ถ่ายเหลวเรื้อรัง 32 32
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 28 31
N185 Chronic kidney disease, stage 5 26 30
R568 Other and unspecified convulsions อาการชักของโรคลมบ้าหมู 25 29
I48 Atrial fibrillation and flutter หัวใจเต้นผิดปกติ 26 29
I959 Hypotension, unspecified 27 27
I471 Supraventricular tachycardia 22 27
N63 ก้อนในเต้านม ที่มิได้ระบุรายละเอียด ก้อนที่เต้านม 26 27
O244 Diabetes mellitus arising in pregnancy 24 26
T782 Anaphylacitic shook, unspecified ภูมิแพ้ 25 26
O700 First degree perineal laceration during delivery 26 26
C20 Malignant neoplasm of rectum เนื้องอกร้าย,มะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ส่วนตรง (เร็คตัม) 17 25
J128 Other viral pneumonia 22 25
J961 Chronic respiratory failure 7 25
D70 Agranulocytosis อแกรนูโลไซไตสิส 19 24
K566 Other and unspecified intestinal obstruction ลำไส้พองจากการอุดตัน 23 23
O701 Second degree perineal laceration during delivery 23 23
Z292 Other prophylactic chemotherapy 22 22
J690 Pneumonitis due to food and vomit โรคปอดอักเสบจากการสำลัก 18 22
D582 Other haemoglobinopathies ภาวะที่มีพยาธิสภาพในฮีโมโกลบินอื่น ๆ 6 22
อันดับโรคผู้ป่วยใน ไม่นับรวมการคลอดบุตร (Z380)
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : iptdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM iptdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
LEFT OUTER JOIN ipt t ON t.an = o.an
WHERE t.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1' AND o.icd10 <> 'Z380'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 10