อันดับโรคผู้ป่วยใน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
อันดับโรคผู้ป่วยใน (1 ต.ค.2562 - 23 ต.ค.2563)
ICD10 ICD name ชื่อโรค จำนวน(คน) จำนวน(ครั้ง)
N390 Urinary tract infection, site not specified ทางเดินปัสสาวะอักเสบ 291 330
J189 Pneumonia, unspecified ปอดบวม 227 254
O800 Spontaneous vertex delivery การคลอดปกติ 201 201
I500 Congestive heart failure หัวใจวาย,CHF 147 199
K922 Gastrointestinal haemorrhage, unspecified เลือดออกในช่องท้องส่วนบน 170 198
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 193 195
J209 Acute bronchitis, unspecified หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 137 145
S060 Concussion การบาดเจ็บในศีรษะ 117 119
E119 NIDM Without complications เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 93 101
O342 Maternal care due to uterine scar from previous surgery แผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 97 97
P593 Neonatal jaundice from breast milk inhibitor 85 94
O758 Other specified complications of labour and delivery 89 89
L031 Cellulitis of other parts of limb 82 85
E110 NIDM With coma เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ร่วมกับการหมดสติลึก (โคม่า) 76 84
K358 Acute appendicitis, other and unspecified 79 79
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified 56 79
D648 Other specified anaemias โลหิตจางที่ระบุรายละเอียดอื่น 68 77
N179 Acute renal failure, unspecified 72 77
P369 Bacterial sepsis of newborn, unspecified 77 77
I638 Other cerebral infarction 74 76
N10 Acute tubulo-interstitial nephritis ท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไตอักเสบเฉียบพลัน 71 76
I10 Essential (primary) hypertension โรคความดันโลหิตสูง 68 72
A090 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin 68 69
N185 Chronic kidney disease, stage 5 40 65
P599 Neonatal jaundice, unspecified 61 64
D269 Uterus, unspecified มดลูก ที่มิได้ระบุรายละเอียด 47 57
E871 Hypo-osmolality and hyponatraemia เลือดมีออสโมลาลิตี้ต่ำเกินและมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน 47 57
I214 Acute subendocardial myocardial infarction 50 55
A90 Dengue fever [classical dengue] ไข้เด็งกี่ 53 53
I639 Cerebral infarction,unspecified 47 52
K529 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified ถ่ายเหลวเรื้อรัง 51 51
G819 Hemiplegia, unspecified อัมพาตครึ่งซีก ที่มิได้ระบุรายละเอียด 2 50
C349 Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified มะเร็งหลอดลมหรือปอด ที่มิได้ระบุรายละเอียด 39 49
O600 Preterm labour wihtout deliver เจ็บครรภ์ก่อนกำหนดโดยไม่คลอด 44 48
I48 Atrial fibrillation and flutter หัวใจเต้นผิดปกติ 41 46
C220 Liver cell carcinoma มะเร็งเซลล์ตับ 33 45
I471 Supraventricular tachycardia 32 44
O820 Delivery by elective caesarean section การผ่าตัดคลอดซ้ำ 44 44
K291 Other acute gastritis กระเพาะอักเสบเฉียบพลัน 44 44
J459 Asthma, unspecified โรคหอบหืด 32 43
J181 Lobar pneumonia, unspecified 38 40
O700 First degree perineal laceration during delivery 39 39
P071 Other low birth weight 39 39
K746 Other and unspecified cirrhosis of liver 37 39
J159 Bacterial penumonia, unspeicfied 36 39
K30 Dyspepsia ปวดท้อง 37 38
K810 Acute cholecystitis โรคถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลั 28 37
O16 Unspecified maternal hypertension มารดาความดันโลหิตสูง 34 36
O990 Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium 17 36
J111 Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด 34 34
อันดับโรคผู้ป่วยใน ไม่นับรวมการคลอดบุตร (Z380)
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : iptdiag

SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM iptdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
LEFT OUTER JOIN ipt t ON t.an = o.an
WHERE t.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1' AND o.icd10 <> 'Z380'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 10