KPI องค์กร
Report
รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัด Baseline เป้าหมาย ผลงาน คะแนน
12-1-1 การส่งเบิกผู้ป่วยจ่ายตรงผู้ป่วยในครบถ้วนถูกต้อง 95.00 98.00 96.12 4
12-1-2 การส่งเบิกผู้ป่วยจ่ายตรงผู้ป่วยนอกครบถ้วนถูกต้อง 95.00 98.00 97.25 4
15-1-12 ทดสอบตัวชี้วัด 0.00 80.00 0.00 0
12-2-3 มีฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อการรายงานและประเมินผล ในแบบ Web center 0.00 5.00 3.00 3
12-3-4 พัฒนาฐานข้อมูล HOSxP เพื่อการส่งออก 50 แฟ้มถูกต้อง 97.41 98.00 98.85 5