จำนวนผู้ป่วยนอก
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 24 พ.ค.2561)
เดือน-ปี จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย)
ตุลาคม 2560 14,960
พฤศจิกายน 2560 16,733
ธันวาคม 2560 18,513
มกราคม 2561 17,369
กุมภาพันธ์ 2561 15,577
มีนาคม 2561 19,736
เมษายน 2561 16,619
พฤษภาคม 2561 14,226
ประมวลจากวันที่มารับบริการ ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่รวม visit ที่เป็นผู้ป่วยใน
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') AS AMONTH,COUNT(*)-COUNT(an) AS opd
,DATE_FORMAT(vstdate,'%Y')+543 AS AY,DATE_FORMAT(vstdate,'%m') AS AM
FROM ovst
WHERE vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m')
ORDER BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') ASC