จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน / หอผู้ป่วย
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยในรายเดือน จำแนกตามหอผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 23 ม.ค.2561)
ตึก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ตึก1 173 204 216 137 0 0 0 0 0 0 0 0 546
ตึก2 167 168 187 118 0 0 0 0 0 0 0 0 497
ตึก3 112 128 127 99 0 0 0 0 0 0 0 0 369
ตึกผู้ป่วยหนัก 9 7 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ตึกสูติกรรม 107 109 148 73 0 0 0 0 0 0 0 0 315
ตึก4 71 85 79 42 0 0 0 0 0 0 0 0 215
รวม 637 656 197 476 0 0 0 0 0 0 0 0 1,966
จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน/หอผู้ป่วย
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT w.ward,w.name AS wname,COUNT(*) AS wcount
FROM an_stat i
LEFT OUTER JOIN ward w ON w.ward = i.ward
WHERE i.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY i.ward
ORDER BY i.ward ASC