จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน / หอผู้ป่วย
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยในรายเดือน จำแนกตามหอผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 26 เม.ย.2561)
ตึก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ตึก1 178 204 215 213 214 208 174 0 0 0 0 0 1,406
ตึก2 172 168 187 179 185 194 161 0 0 0 0 0 1,246
ตึก3 113 127 127 143 136 142 111 0 0 0 0 0 899
ตึกผู้ป่วยหนัก 9 8 7 6 13 11 5 0 0 0 0 0 59
ตึกสูติกรรม 109 109 148 98 74 104 102 0 0 0 0 0 744
ตึก4 71 85 79 58 0 0 0 0 0 0 0 0 293
รวม 652 701 763 697 622 659 553 0 0 0 0 0 4,647
จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน/หอผู้ป่วย
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT w.ward,w.name AS wname,COUNT(*) AS wcount
FROM an_stat i
LEFT OUTER JOIN ward w ON w.ward = i.ward
WHERE i.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY i.ward
ORDER BY i.ward ASC