อัตราการครองเตียง จำแนกตามหอผู้ป่วย
DHF Highcharts Report
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 26 เม.ย.2561) (จำนวนเตียงทั้งหมด 125)
ตึก จำนวนผู้ป่วย จำนวนวันนอน เฉลี่ยวันนอนต่อคน อัตราการครองเตียง
ตึก1 1,405 4,332 3.08 59.78
ตึก2 1,242 4,527 3.64 62.48
ตึก3 900 3,265 3.63 98.55
ตึกผู้ป่วยหนัก 58 693 11.95 83.59
ตึกสูติกรรม 739 1,657 2.24 57.16
ตึก4 299 1,050 3.51 24.15
รวม 4,643 15,524 3.34 59.99
อัตราการครองเตียง จำแนกตามหอผู้ป่วย
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT w.name AS wname,COUNT(*) AS wcount,SUM(i.admdate) AS dayadm,SUM(i.admdate)/COUNT(*) AS daypt,(SUM(i.admdate)*100)/(w.bedcount*DATEDIFF('$enddate','$myearb-10-01')+1) AS admsum
FROM an_stat i
LEFT OUTER JOIN ward w ON w.ward = i.ward
WHERE i.dchdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY i.ward
ORDER BY i.ward ASC