อัตราการครองเตียง จำแนกตามหอผู้ป่วย
DHF Highcharts Report
อัตราการครองเตียง ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 23 ม.ค.2561) (จำนวนเตียงทั้งหมด 125)
ตึก จำนวนผู้ป่วย จำนวนวันนอน เฉลี่ยวันนอนต่อคน อัตราการครองเตียง
ตึก1 549 1,866 3.40 46.76
ตึก2 496 1,740 3.51 43.60
ตึก3 370 1,368 3.70 74.96
ตึกผู้ป่วยหนัก 23 271 11.78 59.30
ตึกสูติกรรม 310 670 2.16 41.95
ตึก4 217 748 3.45 31.23
รวม 1,965 6,663 3.39 46.75
อัตราการครองเตียง จำแนกตามหอผู้ป่วย
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT w.name AS wname,COUNT(*) AS wcount,SUM(i.admdate) AS dayadm,SUM(i.admdate)/COUNT(*) AS daypt,(SUM(i.admdate)*100)/(w.bedcount*DATEDIFF('$enddate','$myearb-10-01')+1) AS admsum
FROM an_stat i
LEFT OUTER JOIN ward w ON w.ward = i.ward
WHERE i.dchdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY i.ward
ORDER BY i.ward ASC