จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ER
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562)
ประเภทผู้ป่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 217 190 202 275 253 247 125 0 0 0 0 0 1,509
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ 399 355 358 343 280 324 230 0 0 0 0 0 2,289
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 91 128 109 82 97 101 62 0 0 0 0 0 670
รวม 707 673 669 700 630 672 417 0 0 0 0 0 4,468
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT er.er_pt_type AS ertype,et.name AS typename,COUNT(*) AS total
FROM er_regist er
LEFT OUTER JOIN er_pt_type et ON et.er_pt_type = er.er_pt_type
WHERE er.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY er.er_pt_type
ORDER BY er.er_pt_type ASC