จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ER
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561)
ประเภทผู้ป่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 293 329 338 215 0 0 0 0 0 0 0 0 1,175
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ 333 348 333 239 0 0 0 0 0 0 0 0 1,253
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 96 94 136 77 0 0 0 0 0 0 0 0 403
รวม 722 771 807 531 0 0 0 0 0 0 0 0 2,831
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT er.er_pt_type AS ertype,et.name AS typename,COUNT(*) AS total
FROM er_regist er
LEFT OUTER JOIN er_pt_type et ON et.er_pt_type = er.er_pt_type
WHERE er.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY er.er_pt_type
ORDER BY er.er_pt_type ASC