จำนวนมารดาคลอด จำแนกตามประเภทการคลอด
LR
จำนวนมารดาคลอด ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 24 พ.ค.2561)
ประเภทการคลอด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
C/S ผ่าตัดคลอด 26 26 31 17 24 16 18 17 0 0 0 0 175
F/E ใช้คีม 4 1 38 2 5 2 1 1 0 0 0 0 16
N/D คลอดปกติ 29 32 12 30 11 30 28 17 0 0 0 0 215
V/E เครื่องดูดสูญญากาศ 8 10 0 13 4 10 10 5 0 0 0 0 72
รวม 67 69 81 62 44 58 57 40 0 0 0 0 478
ประมวลจากวันที่คลอดใน รพ. ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : ipt_pregnancy, ovst

SELECT ip.deliver_type AS delivertype,dt.deliver_name AS delivername,COUNT(*) AS total
FROM ipt_pregnancy ip
LEFT OUTER JOIN ovst o ON ip.an = o.an
LEFT OUTER JOIN deliver_type dt ON dt.deliver_type = ip.deliver_type
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND ip.deliver_type <> 0
GROUP BY ip.deliver_type
ORDER BY ip.deliver_type ASC