จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด
ER
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.2561 - 30 ก.ย.2562)
ประเภทผ่าตัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ไม่ระบุ 88 61 56 43 0 0 0 0 0 0 0 0 248
ผ่าตัดเล็ก 44 31 39 16 0 0 0 0 0 0 0 0 130
ผ่าตัดใหญ่ 52 49 49 26 0 0 0 0 0 0 0 0 176
ส่องกล้อง 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
รวม 184 143 147 86 0 0 0 0 0 0 0 0 560
จำนวนผ่าตัด
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT opl.operation_type_id AS oprtype,opt.name AS typename,COUNT(*) AS total
FROM operation_list opl
LEFT OUTER JOIN operation_type opt ON opt.operation_type_id = opl.operation_type_id
WHERE opl.operation_date BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY opl.operation_type_id
ORDER BY opl.operation_type_id ASC