จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด
ER
จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561)
ประเภทผ่าตัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ไม่ระบุ 48 59 50 73 71 64 38 0 0 0 1 0 403
ผ่าตัดเล็ก 17 25 24 31 23 25 14 0 0 0 0 0 159
ผ่าตัดใหญ่ 27 32 38 23 23 17 22 0 0 0 0 0 183
ส่องกล้อง 2 0 1 1 3 11 1 0 0 0 0 0 19
รวม 94 116 113 128 120 117 75 1 0 0 0 0 764
จำนวนผ่าตัด
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT opl.operation_type_id AS oprtype,opt.name AS typename,COUNT(*) AS total
FROM operation_list opl
LEFT OUTER JOIN operation_type opt ON opt.operation_type_id = opl.operation_type_id
WHERE opl.operation_date BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY opl.operation_type_id
ORDER BY opl.operation_type_id ASC