หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
11 ก.ย. 2561 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี   งานตึกผู้ป่วย2 1.0  
31 ส.ค. 2561 Postpartum Hemorrhage sase conference    งานสูติกรรม 2.5  
31 ส.ค. 2561 การพยาบาลผู้ป่วย On External and Internal Fixation   งานผ่าตัด 1.0  
30 ส.ค. 2561 ประโยขน์ของมะเขือเทศ   งานโภชนาการ 2.0  
27 ส.ค. 2561 CoP ค่าวิกฤต และ Review การเก็บสิ่งส่งตรวจ   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 2.0  
27 ส.ค. 2561 Henoch Schoenlein Purpura ( HSP )   งานตึกผู้ป่วย4 1.5  
24 ส.ค. 2561 การเตรียมและการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 2.0  
23 ส.ค. 2561 การจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มพิเศษ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
17 ส.ค. 2561 การให้คำแนะนำผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ( สำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด )   งานกายภาพบำบัด 2.0  
14 ส.ค. 2561 การบริหารยาผ่านทาง NG Tube   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้