หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
14 ธ.ค. 2561 CoP ภาวะแทรกซ้อนหลังจากได้รับการระงับความรู้สึกภายใน 24 ชม.   งานวิสัญญี 3.0  
7 ธ.ค. 2561 การตรวจครรภ์   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
6 ธ.ค. 2561 ความรู้พิ้นฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน    กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
4 ธ.ค. 2561 วัคซันและระบบลูกโซ่ความเย็น   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
3 ธ.ค. 2561 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและวัคซันพื้นฐาน   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
3 ธ.ค. 2561 การทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์   งานสนับสนุนบริการ 1.0  
2 ธ.ค. 2561 Wet Pack and sterile Container   งานสนับสนุนบริการ 1.0  
23 พ.ย. 2561 Drug interactions ( DI ) with Warfarin   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
21 พ.ย. 2561 การใช้ยาในเด็ก   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
20 พ.ย. 2561 Adverse Events Following lmmunization   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้