หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
10 ก.ย. 2563 การเคลื่อนย้ายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ( สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ )   งานรังสีวินิจฉัย X-Ray 3.0  
31 ส.ค. 2563 การออกบัตรผู้ป่วย และการลง Free schedule   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
31 ส.ค. 2563 10 ประโยชน์ของฟักทอง   งานโภชนาการ 1.0  
31 ส.ค. 2563 การใช้สายรัดห้ามเลือด   งานผ่าตัด 1.0  
31 ส.ค. 2563 ระบบรหัสโรค &หัตถการที่ใช้ในประเทศไทย   งานผู้ป่วยนอก 1.0  
31 ส.ค. 2563 โรคไข้เลือดออก   งานผู้ป่วยนอก 1.0  
26 ส.ค. 2563 โรคอ้วนและสถานการณ์กลุ่มวัยทำงาน   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
25 ส.ค. 2563 ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม และการฝึกภาคปฏิบัติ   งานสูติกรรม 2.0  
21 ส.ค. 2563 การเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงสำหรับผู้ป่วยดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนัง   งานตึกผู้ป่วย2 1.0  
21 ส.ค. 2563 CoPs NCPR   งานสูติกรรม 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้