หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
22 ก.ย. 2564 ถอดบทเรียนผู้เกษีนณอายุราชการปี 2564   งานผ่าตัด 0.0  
20 ก.ค. 2564 Data collection root canal treatment   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
8 ก.ค. 2564 แนวทางปฏิบัติงาน พยาบาลตรวจการ   กลุ่มการพยาบาล 0.0  
28 มิ.ย. 2564 การออก Visit และการบันทึกข้อมูลตรวจฟันหญิงตั้งครรภ์ ( ANC )   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
28 มิ.ย. 2564 การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
28 มิ.ย. 2564 New-classification-of periodontal disease    ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
28 มิ.ย. 2564 New classification of Periodontal discase   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
2 มิ.ย. 2564 MM conference case Pulmonry tuberculosis ( PCT MED )   งานผู้ป่วยหนัก 0.0  
1 มิ.ย. 2564 External Fixation   งานผ่าตัด 0.0  
24 พ.ค. 2564 การขอให้สิทธิบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตน   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้