หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
29 ธ.ค. 2560 การบริหารพัสดุโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
29 ธ.ค. 2560 Irritable Bowel Syndrome (IBS)   งานผู้ป่วยหนัก 0.0  
29 ธ.ค. 2560 การแยกประเภทขยะ   งานผู้ป่วยหนัก 0.0  
28 ธ.ค. 2560 Bones and joints part 2   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
27 ธ.ค. 2560 ฺBones and joints part 1   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
26 ธ.ค. 2560 โรไตเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
25 ธ.ค. 2560 การเก็บรักษาและการขนส่งส่วนประกอบของโลหิต   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 0.0  
25 ธ.ค. 2560 การใช้ย่าสูดพ่นชนิดต่างๆ   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
22 ธ.ค. 2560 Hypertension in Pregnancy   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
22 ธ.ค. 2560 เทคนิคการนวดอาการบรรเทาอาการปวดหลัง   งานแพทย์แผนไทย 0.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้