หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
27 ก.ย. 2560 COP Rate of in fusion   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
27 ก.ย. 2560 Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP)   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
26 ก.ย. 2560 8 วิธีในการตรวจสอบคุณภาพการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ ก่อนนำไปทำให้ปราศจากเชื้อ   งานสนับสนุนบริการ 1.5  
26 ก.ย. 2560 โรคระบาดที่มากับน้ำท้วม   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
25 ก.ย. 2560 ปอดอักเสบในเด็ก   งานตึกผู้ป่วย1 1.0  
25 ก.ย. 2560 ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS 2017 UPDATE   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.0  
25 ก.ย. 2560 Inferior alveolar nerve block   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
21 ก.ย. 2560 Asthma   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
19 ก.ย. 2560 Use of anticoagulant in pregnancy   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 2.0  
19 ก.ย. 2560 โรคฉี่หนู ( เลปโตสไปโรซิส )   งานผู้ป่วยนอก 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้