หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
8 ก.ค. 2560 เรื่องการให้   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2.0  
3 ก.ค. 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ เรื่องหัวหน้าที่ดีเป็นอย่างไร ( COP ผู้บริหาร )   งานแผนงานและประเมินผล 3.5  
29 มิ.ย. 2560 บทเรียนจากการตรวจติดตาม ISO 9001:2015 ( COP ผู้บริหาร )   งานแผนงานและประเมินผล 3.0  
29 มิ.ย. 2560 ไตวายเฉียบพลัน   งานผู้ป่วยหนัก 1.0  
28 มิ.ย. 2560 การใช้โปรแกรม HOSxP ในงานทันตกรรม   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
27 มิ.ย. 2560 ความดันโลหิตต่ำ   งานผู้ป่วยนอก 1.0  
27 มิ.ย. 2560 โรคไข้หวัดธรรมดาต่างกับไข้หวัดใหญ่อย่างไร   งานผู้ป่วยนอก 1.0  
26 มิ.ย. 2560 อาการชัก ( SeiZure)   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
26 มิ.ย. 2560 OR Case Report   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
22 มิ.ย. 2560 COP การดูแลผู้ป่วย COPD ( PCT MED )   งานผู้ป่วยหนัก 2.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้