หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
28 มี.ค. 2560 Implemenl แผนกลุ่มการพยาบาล และ PCT รวม ( กลุ่มการพยาบาล+PCT )   กลุ่มการพยาบาล 3.0  
27 มี.ค. 2560 COP แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( คณะกรรมการ KM )   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
27 มี.ค. 2560 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับภยันอัตรายที่ทรวงอก   งานตึกผู้ป่วย1 2.0  
27 มี.ค. 2560 Pre-operative Medical Evaluation and Management of Diabetes Mellitus ( DM )   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 2.0  
23 มี.ค. 2560 Critical conditions in neonates   งานสูติกรรม 2.0  
23 มี.ค. 2560 Best Practices to Miuimize risk in Transfusion Service   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 2.0  
21 มี.ค. 2560 แผลกดทับ และการป้องกัน   งานกายภาพบำบัด 1.0  
20 มี.ค. 2560 Simple for Personnel Safety   งานผ่าตัด 1.0  
17 มี.ค. 2560 การทำความสะอาด Cleaning การล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์   งานสนับสนุนบริการ 2.0  
14 มี.ค. 2560 COP การเขียนหนังสือราชการ, งานสารบรรณ, ระเบียบพัสดุ, การเบิกโครงการ ( คณะกรรมการ KM )   งานบริหารทั่วไป 3.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้