หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
17 ก.ย. 2561 CoP พิษสุนัขบ้า   งานตึกผู้ป่วย4 2.0  
14 ก.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง   งานผ่าตัด 1.0  
12 ก.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง   กลุ่มการพยาบาล 1.0  
12 ก.ย. 2561 Pharmacological Management Guideline for Cancer Pain   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
11 ก.ย. 2561 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี   งานตึกผู้ป่วย2 1.0  
7 ก.ย. 2561 Adverse Drug Reaction   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
6 ก.ย. 2561 วัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 0.0  
31 ส.ค. 2561 Postpartum Hemorrhage sase conference    งานสูติกรรม 2.5  
31 ส.ค. 2561 การพยาบาลผู้ป่วย On External and Internal Fixation   งานผ่าตัด 1.0  
30 ส.ค. 2561 ประโยขน์ของมะเขือเทศ   งานโภชนาการ 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้