หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
13 มี.ค. 2560 โรคติดต่ออันตราย 12 โรค   งานตึกผู้ป่วย2 1.5  
10 มี.ค. 2560 การเก็บรักษายา และประเภทของยา    งานตึกผู้ป่วย3 1.5  
10 มี.ค. 2560 COP การอาบน้ำเด็ก   กลุ่มการพยาบาล 3.0  
9 มี.ค. 2560 การดูแล Pt HI case conference ( กลุ่มการพยาบาล+ER )   กลุ่มการพยาบาล 3.0  
7 มี.ค. 2560 การเกิดแผลกดทับและการดูแลรักษา   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
6 มี.ค. 2560 การเสริมทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินและเครือข่าย   งานสูติกรรม 14.0  
3 มี.ค. 2560 การระบายพิษด้วยยาฤทธิ์เย็น   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
1 มี.ค. 2560 การใช้เครื่่องช่วยหายใจ   งานตึกผู้ป่วย1 2.0  
1 มี.ค. 2560 Rational Drug Use RDU   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.0  
28 ก.พ. 2560 Clinical respiratory care   งานผู้ป่วยหนัก 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้