หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
25 พ.ค. 2561 การคัดกรองและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงในเด็กและสตรี   กลุ่มการพยาบาล 3.5  
22 พ.ค. 2561 การคัดกรองและการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ประสบปัญหาความรุนแรงในชีวิตคู่ ( OR+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 2.0  
21 พ.ค. 2561 เยี่ยมบ้านอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.5  
18 พ.ค. 2561 COP เทคนิควิธีการดูแล แผลผ่าตัด ( OR+วัสัญญี )   งานผ่าตัด 3.0  
16 พ.ค. 2561 การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด    งานสูติกรรม 7.0  
16 พ.ค. 2561 การกรอกข้อมูลอุบัติการณ์ NRLS   งานแผนงานและประเมินผล 2.0  
12 พ.ค. 2561 วิธีการเตรียม Set พ่นยาให้พร้อมใช้   งานสนับสนุนบริการ 1.5  
12 พ.ค. 2561 วิธีการใช้น้ำส้มสายชูร่วมกับการซักผ้า   งานสนับสนุนบริการ 1.0  
11 พ.ค. 2561 การรักษาโรคต้อด้วยหนามหวาย   งานแพทย์แผนไทย 2.0  
11 พ.ค. 2561 ความท้าทายของงานผู้สูงอายุในยุค ABC และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผุ้สูอายุ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้