หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
28 พ.ย. 2560 การใช้ยาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( COPD )   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
28 พ.ย. 2560 การทำ COP ในหน่วยงาน   งานผ่าตัด 0.0  
27 พ.ย. 2560 การใช้เครื่องซักผ้า 155 ปอนด์   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
25 พ.ย. 2560 การจัดทำแผนสรุป P4P   งานแผนงานและประเมินผล 2.0  
17 พ.ย. 2560 พฤติกรรมบริการที่ดี   งานตึกผู้ป่วย4 2.0  
16 พ.ย. 2560 การให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
16 พ.ย. 2560 การวัดสัญญาณชีพ   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
14 พ.ย. 2560 lmmunization for People with Co-mobidities:immunosuppressive Therapy   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
10 พ.ย. 2560 Neonatal physiologic monitoring   งานสูติกรรม 1.5  
10 พ.ย. 2560 The golden hour strategy in delivery room for preterm infants   งานสูติกรรม 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้