หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
10 พ.ย. 2560 เทคนิคทางกิจกรรมบำบัดในการช่วยแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหว   งานกายภาพบำบัด 1.0  
9 พ.ย. 2560 การทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์การแพทย์   งานสนับสนุนบริการ 1.5  
9 พ.ย. 2560 การูแลเด็กบกพร่องทางการเคลื่อนไหว แนวทางกิจกรรมบำบัด   งานกายภาพบำบัด 1.0  
9 พ.ย. 2560 การบริหารกล้ามเนื้อต้นคอ   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
9 พ.ย. 2560 การเตรียมเครื่องนึ่งก่อนการนึ่งอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำโดยการใช้ BOWIE DICK ตัวใหม่   งานสนับสนุนบริการ 0.0  
8 พ.ย. 2560 การทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์   งานผ่าตัด 2.0  
3 พ.ย. 2560 การเลือกใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน   งานกายภาพบำบัด 3.0  
3 พ.ย. 2560 โรคเวียนศีรษะในผู้สูงอายุ   งานตึกผู้ป่วย4 1.0  
3 พ.ย. 2560 ภาวะแท้งคุกคาม ( Threatened Abortion )   งานผู้ป่วยหนัก 1.0  
2 พ.ย. 2560 เชื้อราในช่องปาก   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้