หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
8 พ.ค. 2561 ประโยชน์ของอาหารเส้น   งานโภชนาการ 1.5  
6 พ.ค. 2561 อาหารสมุนไพร   งานโภชนาการ 1.0  
5 พ.ค. 2561 HA update   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3.0  
4 พ.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วยเยื่อบุหัวใจอักเสบ   งานตึกผู้ป่วย2 1.0  
2 พ.ค. 2561 การใช้เครื่องช่วยหายใจ   งานตึกผู้ป่วย1 1.5  
1 พ.ค. 2561 ผลของการใช้เทคนิค Hold-Relex Stretching ต่อกล้ามเนื้อ illopsoas   งานกายภาพบำบัด 2.0  
30 เม.ย. 2561 ทบทวน QM   ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 2.0  
30 เม.ย. 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP ด้านบริหารการเขียนหนังสือราชการ   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.5  
30 เม.ย. 2561 SEPSIS   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.5  
27 เม.ย. 2561 Safety Culture ( OR+วิสัญญี )   งานผ่าตัด 1.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้