หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
16 ก.ค. 2561 โซเดียม ไซยาไนด์ สารตั้งต้นผลิตยาเสพติด   งานให้คำปรึกษา 1.0  
6 ก.ค. 2561 CoP ไข้เลือดออก ( PCT PED )   งานตึกผู้ป่วย4 2.0  
4 ก.ค. 2561 Enoxaparin   งานผู้ป่วยหนัก 1.5  
4 ก.ค. 2561 crohn-s-disease   งานผู้ป่วยหนัก 1.5  
3 ก.ค. 2561 ผลของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาต่อภาวะตัวเหลืองของทารก   งานสูติกรรม 2.0  
3 ก.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วยขาดออกซิเจนในทารก   งานตึกผู้ป่วย2 1.0  
3 ก.ค. 2561 การคีย์ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement)   ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1.0  
2 ก.ค. 2561 โรคติดเชื้อไวรัสซิกาหญิงตั้งครรภ์   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 2.0  
30 มิ.ย. 2561 CoP การกระตุ้นการ Breast feeding   งานตึกผู้ป่วย3 2.0  
28 มิ.ย. 2561 CoP IT 4.0   งานคอมพิวเตอร์ 3.5  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้