หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2564 พัฒนาศักยภาพการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณชุติมา นรมัตถ์  
9 มี.ค. 2564 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสกรู ( scow ) งานผ่าตัด คุณสุจิตรา บุญโห้  
8 เม.ย. 2564 การให้บริการทัตกรรมสำหรับเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (เด็กพิเศษ ) ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวลิต พุ่มบุญนาก  
26 เม.ย. 2564 การจัดลำดับคิวการเรียกเข้ารับบริการและการเขียนบัตรนัดแนะนำรักษาทางทันตกรรม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวลิต พุ่มบุญนาก  
24 พ.ค. 2564 การส่งเคาน์เจอร์ ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชลลดา สุ่นนิ่ม  
9 มี.ค. 2564 การเตรียมเครื่องมือช่วยแพทย์ฉีดยาสเตียรอยด์รอบรากประสาทสันหลัง งานผ่าตัด คุณสุจิตรา บุญโห้  
4 มิ.ย. 2564 Management vaccine covid 19 anaphyllaxis งานวิสัญญี คุณคนึงนิจ คำนึงสิทธิ  
8 มี.ค. 2564 การใช้นิ้วล้วงอุจาระออก งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
11 ม.ค. 2564 มารู้จักการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray ) หรือเอกซเรย์กันดีไหม งานรังสีวินิจฉัย X-Ray คุณพสิษฐ์ธนพัต ด่านอุดม  
11 ม.ค. 2564 ชนิดและประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันรังสีเอกซเรย์ที่เราควรรู้ งานรังสีวินิจฉัย X-Ray คุณพสิษฐ์ธนพัต ด่านอุดม  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง