หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
23 มิ.ย. 2562 วิธีการทำความสะอาดเขียง งานโภชนาการ คุณวรรณพร นามมา  
22 มิ.ย. 2562 การเก็บยอดอาหารและการเขียนบัตรติดอาหาร งานโภชนาการ คุณรุ่งนภา จันทร์ดารา  
21 มิ.ย. 2562 การล้างและการจัดเก็บถาดอาหารสสำหรับผู้ป่วย งานโภชนาการ คุณสิริรัตน์ โพธิ์เผือก  
17 มิ.ย. 2562 การช่วยหายใจด้วย Bag/Mask งานสูติกรรม คุณปรีญาณัณ ผิวทอง  
17 มิ.ย. 2562 การประเมินระดับความรุนแรงของภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด งานสูติกรรม คุณปรีญาณัณ ผิวทอง  
6 มิ.ย. 2562 การอาบน้ำเด็ก งานตึกผู้ป่วย4 คุณจิตติยา ชูจิตร  
4 มิ.ย. 2562 การช่วยแพทย์ทำ Incision และ Drainage งานผ่าตัด คุณสุจิตรา บุญโห้  
4 มิ.ย. 2562 การช่วยแพทย์ทำผ่าตัดการถอดเล็บ ( Removal of nail,nail bed, or nail fold ) งานผ่าตัด คุณสุจิตรา บุญโห้  
28 พ.ค. 2562 การเจาะท้อง งานตึกผู้ป่วย2 คุณนงลักษณ์ บุญเนียง  
28 พ.ค. 2562 การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ งานตึกผู้ป่วย2 คุณนงลักษณ์ บุญเนียง  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง