หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2561 การส่งภาพ X-ray เข้า Pata Center งานรังสีวินิจฉัย X-Ray คุณมิ่งขวัญ วรรณโภชน์  
18 ธ.ค. 2561 การบันทึกภาพ X-ray ลงระบบ DR เพื่อส่งไป รพ.พิจิตร งานรังสีวินิจฉัย X-Ray คุณมิ่งขวัญ วรรณโภชน์  
12 ธ.ค. 2561 การนัดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณนงค์นุช เชื้อกฐิน  
16 ธ.ค. 2561 ขั้นตอนเบิกยาจากคลัง ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณอัครวัฒน์ ผลประเสริฐ  
16 ธ.ค. 2561 การสุ่มตรวจสอบยาฉีดในตึกผู้ป่วย ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณอำนาจ กันเพชร  
16 ธ.ค. 2561 การเบิกยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณอำนาจ กันเพชร  
3 ธ.ค. 2561 วิธีตรวจสอบขวดแก้วกับฉลาก ดำ/ขาว ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณประมวล พุ่มเผย  
4 ธ.ค. 2561 การ RUN เครื่อง Architect ตอนเช้า ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณชัชวาลย์ ปกครอง  
18 พ.ย. 2561 การตรวจปัสสาวะ Urinalysis ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณภัทรพงษ์ ผลาผล  
3 ธ.ค. 2561 การเตรียมขวด Urine Protine 24ชม. ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณวีระ สุขเสริม  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง