หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
28 ก.พ. 2563 การต่ออายุ NRLS งานแผนงานและประเมินผล คุณสุประวีณ์ แผนชู  
14 ก.พ. 2563 การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัด CRIF WITH K-NAIL FIXATION งานผ่าตัด คุณธิดารัตน์ ขำยิ้ม  
14 ก.พ. 2563 การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัด CRIF WITH K-WIRE FIXATION งานผ่าตัด คุณธิดารัตน์ ขำยิ้ม  
14 ก.พ. 2563 การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัด OFF TENSION BAND WIRE งานผ่าตัด คุณวีรดี ภักดีวงศ์  
14 ก.พ. 2563 การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัด CRIF WITH TENSION BAND WIRE งานผ่าตัด คุณวีรดี ภักดีวงศ์  
13 ก.พ. 2563 การเตรียมเครื่องมือผ่าตัด Open Reduction Internal fixation with Plate งานผ่าตัด คุณสุจิตรา บุญโห้  
13 ก.พ. 2563 การเตรียมความพร้อมในการเตรียมเครื่องมือผ่าตัดกระดูก งานผ่าตัด คุณสุจิตรา บุญโห้  
3 ม.ค. 2563 วิธีการดูแลผู้ป่วยสำหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่แพร่กระจายทางละออกเสมหะ งานตึกผู้ป่วย4 คุณวรรณเพ็ญ คงอินทร์  
11 ก.พ. 2563 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
6 ม.ค. 2563 การ Key ข้อมูลไต งานแผนงานและประเมินผล คุณวันดี เชียงพงษ์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง