หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
2 ธ.ค. 2562 วิธีปฏิบัติงานเมื่อออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ งานผู้ป่วยนอก คุณจันทนา ถัดทะพงษ์  
25 พ.ย. 2562 การเตรียมห้องตรวจ งานผู้ป่วยนอก คุณวารินทร์ หนูสี  
25 พ.ย. 2562 การเรียกดูยอดนัดในผู้ป่วยคลินิค Wafarin งานผู้ป่วยนอก คุณกฤตยา บุญล้น  
28 พ.ย. 2562 การกำหนดจำนวนนัดผู้ป่วย CKD งานผู้ป่วยนอก คุณหฤหรรษ์ พิมพ์เมือง  
28 พ.ย. 2562 ขั้นตอนการลงทะเบียนการตรวจรักษา เสาร์-อาทิตย์ ช่วงบ่าย งานผู้ป่วยนอก คุณเพยาว์ เอนกพงษ์  
27 พ.ย. 2562 การพยาบาลผู้ป่วยฉีดสารทึบแสง งานผู้ป่วยนอก คุณณัฐวรรณ จันทรปรางมาศ  
19 พ.ย. 2562 การแก้ไขชื่อ-สกุลในเด็ก NB งานผู้ป่วยนอก คุณบังเอิญ แพพ่วง  
20 พ.ย. 2562 การประสานการส่งตรวจ MRI รพ.ชัยอรุณ งานผู้ป่วยนอก คุณอิงอร บุญปรุง  
6 ธ.ค. 2562 การทำเรื่องนอนโรงพยาบาล งานผู้ป่วยนอก คุณพรพรรณ วรรณไพบูรณ์  
18 พ.ย. 2562 การเช็คสิทธิเพื่อขอใบส่งตัวไปรักษาต่อ งานผู้ป่วยนอก คุณนภา ปกครอง  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง