หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
8 มี.ค. 2564 การใช้นิ้วล้วงอุจาระออก งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
11 ม.ค. 2564 มารู้จักการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray ) หรือเอกซเรย์กันดีไหม งานรังสีวินิจฉัย X-Ray คุณพสิษฐ์ธนพัต ด่านอุดม  
11 ม.ค. 2564 ชนิดและประโยชน์ของอุปกรณ์ป้องกันรังสีเอกซเรย์ที่เราควรรู้ งานรังสีวินิจฉัย X-Ray คุณพสิษฐ์ธนพัต ด่านอุดม  
22 ก.พ. 2564 การจัดเก็บพัสดุทันตกรรมในตู้เย็น ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณกนกวรรณ เป้าขาว  
24 ก.พ. 2564 ขั้นตอนการใส่ SLAB งานตึกผู้ป่วย4 คุณภัทร์ฐิตา บุญธรรมมา  
24 ก.พ. 2564 การตรวจภายใน และการ PAPsmear ที่ห้องพิเศษ งานตึกผู้ป่วย4 คุณภัทร์ฐิตา บุญธรรมมา  
1 มี.ค. 2564 วิธีการตวงปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป งานตึกผู้ป่วย4 คุณอารีรัตน์ เสือสุด  
1 มี.ค. 2564 วิธีการเปิดดูข้อมูลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN ) งานตึกผู้ป่วย4 คุณสวิตตา นิยมญาติ  
17 ก.พ. 2564 วิธีแก้ไขภาวะ Laryngospasm งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
7 ม.ค. 2564 เทคนิค Low flow anesthesia งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง