หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2562 ขั้นตอนการชำระเงิน กรมบัญชีกลางด้วยบัตรอิเล็กทรกนิกส์ EDC งานการเงินและบัญชี คุณนิภาพร มะโนวรรณ  
27 ธ.ค. 2562 การเก็บเงินคนไข้ OPD/IPD งานการเงินและบัญชี คุณนิภาพร มะโนวรรณ  
27 ธ.ค. 2562 การส่ง Planfln ขึ้น เวป งานการเงินและบัญชี คุณณัฐนิช เขียวรุ้ง  
27 ธ.ค. 2562 การทำ Act _Finane_Analysis _2563 งานการเงินและบัญชี คุณณัฐนิช เขียวรุ้ง  
27 ธ.ค. 2562 UC นอกเขต งานการเงินและบัญชี คุณเมธิพัชร์ คล้ายฤทธิ์  
27 ธ.ค. 2562 การส่งตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน งานคอมพิวเตอร์ คุณอำนวย ภู่รักษ์  
27 ธ.ค. 2562 การรับข้อมูลผลการตรวจสอบการเบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง งานโสตฯ-ศิลป์ คุณอำนวย ภู่รักษ์  
27 ธ.ค. 2562 การจัดรถฝังยาคุมกำเนิด งานสูติกรรม คุณพรรณราย โรจนกฤตยากรณ์  
27 ธ.ค. 2562 การให้คำแนะนำมารดาหลังคลอดในการดูแลแผลฝีเย็บ งานสูติกรรม คุณพรรณราย โรจนกฤตยากรณ์  
27 ธ.ค. 2562 การส่งตรวจ PCR ทารกจากมารดาผลเลือด HIV Positive งานสูติกรรม คุณพิชามญชุ์ ศรีบุญเรือง  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง