หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
9 ต.ค. 2562 การใส่และถอดหน้ากาก N95 อย่างถูกต้อง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณปัทมา แพรเขียว  
1 ต.ค. 2562 ขั้นตอนการจัดอาหารว่างพร้อมเสริฟ งานธุรการ คุณรสสุคนธ์ ตินะคัด  
8 ต.ค. 2562 ตรวจเช็ครถพร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานธุรการ คุณพีระศักดิ์ ทับจีน  
3 ต.ค. 2562 การเปลี่ยนถังออกซิเจนให้รถ Refer งานธุรการ คุณเสริมโชค บุยมี  
3 ต.ค. 2562 ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่ยางพาหนะ งานธุรการ คุณสุทรา พรหมชี  
3 ต.ค. 2562 การตรวจสอบสภาพรถยนต์ งานบริหารพัสดุ คุณสุทธินันท์ ขาวละมูล  
2 ต.ค. 2562 การส่งผู้ป่วย โรคหัวใจ งานธุรการ คุณวรวุฒิ เดือนพงษ์  
8 ต.ค. 2562 การแจ้งเวียนหนังสือตามฝ่ายงาน งานธุรการ คุณวิลาวัณย์ สุขมณี  
1 ต.ค. 2562 วิธีการล้างน้ำตก งานธุรการ คุณปรีชา พานิชย์  
1 ต.ค. 2562 การล้างน้ำพุหน้า OPD งานธุรการ คุณศุภชัย พิจิตรศิริ  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง