หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2563 การเตรียมเครื่องจี้ไฟฟ้า งานผ่าตัด คุณเอกภพ เณรเจียม  
24 ก.ย. 2563 การทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมในตึกผ่าตัด งานผ่าตัด คุณสุทิน เกบุ้ย  
24 ส.ค. 2563 การพยาบาลผู้ป่วยเจาะหลัง งานตึกผู้ป่วย2 คุณนงลักษณ์ บุญเนียง  
17 ส.ค. 2563 การพยาบาลการใส่สายยางให้อาหาร งานตึกผู้ป่วย2 คุณนงลักษณ์ บุญเนียง  
14 ส.ค. 2563 การให้ออกซิเจน O2 สำหรับหายใจชนิดถัง (ตามบ้าน ) งานผ่าตัด คุณรุ่ง นิตยานนท์  
18 ส.ค. 2563 การเตรียมเครื่องมือฉีดยาเข้าช่องสันหลัง งานผ่าตัด คุณสมพร เดือนพงษ์  
17 ส.ค. 2563 การอบฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัดโดยเครื่องผลิตไอโซน งานผ่าตัด คุณจิตวัต คำมุงคุณ  
22 มิ.ย. 2563 การแนะนำผู้ป่วยวัณโรค งานตึกผู้ป่วย2 คุณนวพร คุ้มสมบัติ  
22 มิ.ย. 2563 การดูแลการระบายทรวงอกให้มีประสิทธิภาพ งานตึกผู้ป่วย2 คุณนวพร คุ้มสมบัติ  
24 มี.ค. 2563 การทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น งานผู้ป่วยหนัก คุณยูนัยดา สามะ  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง