หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
4 มิ.ย. 2563 การเจาะ Blood lactase งานตึกผู้ป่วย4 คุณภัทร์ฐิตา บุญธรรมมา  
25 พ.ค. 2563 การออกหน่วยตรวจสุขภาพช่องปากเด็กประถมโรงเรียนในเขตรับผิดชอบอำเภอตะพานหิน ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณสาธิยา วงษา  
19 พ.ค. 2563 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กป่วยวัย 1-5 ปี งานตึกผู้ป่วย4 คุณอารีรัตน์ เสือสุด  
18 พ.ค. 2563 การ on skin traction ( การดึงถาวงน้ำหนักผ่านผิวหนัง ) งานตึกผู้ป่วย4 คุณสกุลนา ศิริ  
15 พ.ค. 2563 การฉีดยาเข้าที่โพรงกระดูกสันหลัง (CESI ) งานผ่าตัด คุณเอื้องฟ้า จันทร์สิงห์  
18 พ.ค. 2563 ท่าบริหารอาการปวดศีรษะ งานแพทย์แผนไทย คุณสุกัญญา แสงจันทร์  
18 พ.ค. 2563 การแกว่งแขนและขาปรับสมดุลน้ำเหลือง งานแพทย์แผนไทย คุณเบญจมินทร์ ขุนทรง  
14 พ.ค. 2563 แนวทางการให้ยาระงับความรู้สึกชนิดฉีดโปรโปฟอล ( propofol ) งานวิสัญญี คุณคนึงนิจ คำนึงสิทธิ  
15 พ.ค. 2563 วิธีใส่เชือกหมอนข้างหลุด งานแพทย์แผนไทย คุณสุนันท์ บุญช่วย  
15 พ.ค. 2563 การนวดเท้าผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน งานแพทย์แผนไทย คุณชญาภา ทวีฤทธิ์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง