หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
18 ก.ค. 2562 การดูแลและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยระบบการดูกและข้อ งานวิสัญญี คุณคนึงนิจ คำนึงสิทธิ  
27 พ.ค. 2562 การปูเตียงผู้ป่วยที่สามารถลุกจากเตียงได้ งานตึกผู้ป่วย2 คุณกุมารี เอนกพงษ์  
27 พ.ค. 2562 การสระผมที่เตียงผู้ป่วย งานตึกผู้ป่วย2 คุณกุมารี เอนกพงษ์  
26 พ.ค. 2562 การลูบตัวเพื่อลดความร้อนของร่างกาย งานตึกผู้ป่วย2 คุณน้ำอ้อย พัดจิ๋ว  
26 พ.ค. 2562 การใส่ถุงยางเพื่อระบายปัสสาวะ งานตึกผู้ป่วย2 คุณนำ้อ้อย พัดจิ๋ว  
27 พ.ค. 2562 การเจาะ Blood Gas งานตึกผู้ป่วย2 คุณหทัยรัตน์ เทพมาศ  
26 พ.ค. 2562 การดูดเสมหะ งานตึกผู้ป่วย2 คุณหทัยรัตน์ เทพมาศ  
27 พ.ค. 2562 การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ งานตึกผู้ป่วย2 คุณอุ้มชนก การลพ  
27 พ.ค. 2562 การเจาะเลือดจากผิวหนังหาค่าฮีมาโตคริต ( Hct ) งานตึกผู้ป่วย2 คุณอุ้มชนก การลพ  
4 ก.ค. 2562 การรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดที่เกิดระหว่างการผ่าตัด งานวิสัญญี คุณคนึงนิจ คำนึงสิทธิ  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง