หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2561 วิธีการเตรียมเฝือกปูนพลาสเตอร์ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณปัทมา แพรเขียว  
3 ต.ค. 2561 ถุงสมุนไพรดับกลิ่น งานแพทย์แผนไทย คุณชญาภา ทวีฤทธิ์  
11 ก.ย. 2561 กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น งานการเงินและบัญชี คุณเบญฑิรา โสภา  
17 ก.ย. 2561 เทคนิคการเจาะเลือด งานตึกผู้ป่วย2 คุณชนิกานต์ ม่วงพรหม  
17 ก.ย. 2561 วิธีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ Intramuscular injection งานตึกผู้ป่วย2 คุณชนิกานต์ ม่วงพรหม  
14 ก.ย. 2561 การเช็ดตัวลดไข้ทารก งานตึกผู้ป่วย2 คุณน้ำอ้อย พัดจิ๋ว  
14 ก.ย. 2561 การเช็ดตัวลดไข้ งานตึกผู้ป่วย2 คุณน้ำอ้อย พัดจิ๋ว  
16 ก.ย. 2561 การวัดไข้ทางถวารหนัก งานตึกผู้ป่วย2 คุณกุมารี เอนกพงษ์  
16 ก.ย. 2561 การวัดไข้ทางช่องปาก งานตึกผู้ป่วย2 คุณกุมารี เอนกพงษ์  
11 ก.ย. 2561 กระบวนการรับชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาล งานการเงินและบัญชี คุณเบญฑิรา โสภา  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง