หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2560 การวัด B.P ทารกและมารดา ( เครื่องวัดความดัน Digital ) งานสูติกรรม คุณปรีญานัน ผิวทอง  
27 ธ.ค. 2560 การออกตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วานิชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองพยอม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณจรรยา สิงห์กวาง  
27 ธ.ค. 2560 ตรวจทันตสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองพยอม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณจรรยา สิงห์กวาง  
27 ธ.ค. 2560 การประกาศตามแพทย์ ( กรณีผู้ป่วย arrest ) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณวีดาลักษณ์ ปิ่นมั่ง  
27 ธ.ค. 2560 รายการเครื่องมือ Set Minor ( สอนเจ้าหน้าที่จ่ายกลางจัด Set ) งานผ่าตัด คุณวีรดี ตั้งใจ  
27 ธ.ค. 2560 การเคลือบหลุมร่องฟัน ( Sealant ) ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวลิต พุ่มบุญนาก  
27 ธ.ค. 2560 Charting งานทันตกรรม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวลิต พุ่มบุญนาก  
26 ธ.ค. 2560 การใส่ฟันชนิดถอดได้ FD/FD ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา  
29 ธ.ค. 2560 ช่วยข้างเก้าอี้ การแต่งกระดูกสำหรับใส่ฟันปลอม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณภัสสร ชูทอง  
29 ธ.ค. 2560 ช่วยงานข้างเก้าอี้ อุดฟันด้วยด้วยวัสดุ Composite ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณกวินธิดา เพ็ชรงาม  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง