หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2560 วิธีการเช็ดตัวลดไข้ในเด็ก งานสูติกรรม คุณสุปราณี สิงห์เวียง  
11 เม.ย. 2560 การอาบน้ำเด็ก งานสูติกรรม คุณชลทิชา สุทธิประภา  
11 เม.ย. 2560 การเช็ดทำความสะอาดตู้อบเด็ก งานสูติกรรม คุณชลทิชา สุทธิประภา  
21 เม.ย. 2560 การวัดความดันโลหิต Mannal ( หูฟัง ) งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
21 เม.ย. 2560 การจับชีพจร ( PULSE ) งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
26 เม.ย. 2560 วิธีการลงสอนงานลงเว็บโรงพยาบาล งานแผนงานและประเมินผล คุณวันดี เชียงพงษ์  
1 มี.ค. 2560 วิธีการส่งข้อมูล THIP II งานแผนงานและประเมินผล คุณกัญญาพัชร แผนชู  
3 เม.ย. 2560 สอนการห่อผ้า Spore Test ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ นายกิตติ ธรรมมา  
3 เม.ย. 2560 สอนการล้าง Syring ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณทิพย์วรรณ ขันเพชร  
3 เม.ย. 2560 สอนการทำถุงมือ ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณนรีรัตน์ ปานทิม  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง