หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
3 เม.ย. 2560 สอนการทำถุงมือ ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณนรีรัตน์ ปานทิม  
3 เม.ย. 2560 สอนการล้างถุงมือ ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณนวลนิตย์ สังข์แสง  
3 เม.ย. 2560 สอนขั้นตอนการจัดสต๊อกผ้าห่ม งานสนับสนุนบริการ คุณบัณฑิต เชื้อกฐิน  
3 เม.ย. 2560 สอนขั้นตอนการจัดผ้า OR ใส่กล่อง ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณพเยาว์ โรจน์สาคร  
3 เม.ย. 2560 สอนขั้นตอนการทำผ้าห่มไม่ให้แข็ง ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณศิวาพร ศิติสาร  
3 เม.ย. 2560 ขั้นตอนการจัดผ้าส่งห้องฉีดยาทำแผล และห้องตรวจไม่ผิดพลาด งานสนับสนุนบริการ คุณสำลี โสภาส  
3 เม.ย. 2560 สอนการล้าง Set พ่นยา ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณสุภาภรณ์ ทองกลัด  
3 เม.ย. 2560 สอนการล้างอุปกรณ์ที่รับมาจากตึก ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณเอกภพ เณรเจียม  
3 เม.ย. 2560 สอนการเก็บถังผ้าเปื้อนเพื่อสะดวกในการใช้งาน ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณเอกภพ โพธิ์เผือก  
3 เม.ย. 2560 การเก็บเงินคนไข้ OPD/IPD งานการเงินและบัญชี คุณเบญฑิรา โสภา  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง