หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
3 เม.ย. 2560 การเช็คใบแจ้งหนี้ งานการเงินและบัญชี คุณเบญฑิรา โสภา  
3 เม.ย. 2560 การคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดรายใหม่ งานให้คำปรึกษา คุณชุติมา นรมัตถ์  
5 เม.ย. 2560 การตัดเย็บผ้าปู/ปลอกหมอน/ผ้าขวางงาน ICU งานสนับสนุนบริการ คุณศรุต นิลโนรี  
9 มี.ค. 2560 การเก็บรายงานกิจกรรมตรวจติดตามและวัดผลในระบบคุณภาพงานเวชปฏิบัติ งานห้องสมุด คุณณัฐนิตย์ สมสกุล  
18 ม.ค. 2560 การแก้ไขภาวะตกเลือดหลังคลอด งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
18 ม.ค. 2560 การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดการสำลักเศษอาหารเข้าหลอดลม งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง