หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 การให้บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณเสาวรี หวังประเสริฐ  
28 ก.ย. 2560 การจัดทำข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณเสาวรี หวังประเสริฐ  
25 ก.ย. 2560 การให้บริการตรวจหลังคลอด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณอัมพร พวงประดับ  
25 ก.ย. 2560 การให้บริการยาฝังคุมกำเนิด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณอัมพร พวงประดับ  
28 ก.ย. 2560 การช่วยแพทย์ทำอัลตราซาวน์ทางหน้าท้อง กรณีตั้งครรภ์แฝด 2 คน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณชัญญานุช บุญอนนท์  
19 ก.ย. 2560 การบันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยโปรแกรม HOSxP กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณวสุ ฐีติปริวัตร  
19 ก.ย. 2560 การบันทึกข้อมูลวัคซีน HPV ในนักเรียนหญิงชั้นป.5 ด้วยโปรแกรม HOSxP กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณวสุ ฐีติปริวัตร  
12 ก.ย. 2560 การทำ Discharge tast เครื่อง Defif Phillip งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณปัทมา แพรเขียว  
19 ก.ย. 2560 การใช้ AED เครื่อง Heurtsave AED-M งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณปัทมา แพรเขียว  
19 ก.ย. 2560 ขั้นตอนการเตรียมใส่เฝือก งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณภัทราภรณ์ ทัพวัฒนะ  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง