หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2560 ตรวจทันตสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลหนองพยอม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณจรรยา สิงห์กวาง  
27 ธ.ค. 2560 การประกาศตามแพทย์ ( กรณีผู้ป่วย arrest ) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณวีดาลักษณ์ ปิ่นมั่ง  
27 ธ.ค. 2560 รายการเครื่องมือ Set Minor ( สอนเจ้าหน้าที่จ่ายกลางจัด Set ) งานผ่าตัด คุณวีรดี ตั้งใจ  
27 ธ.ค. 2560 การเคลือบหลุมร่องฟัน ( Sealant ) ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวลิต พุ่มบุญนาก  
27 ธ.ค. 2560 Charting งานทันตกรรม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวลิต พุ่มบุญนาก  
26 ธ.ค. 2560 การใส่ฟันชนิดถอดได้ FD/FD ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณชวนพิศ อภิสิทธิ์วิทยา  
29 ธ.ค. 2560 ช่วยข้างเก้าอี้ การแต่งกระดูกสำหรับใส่ฟันปลอม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณภัสสร ชูทอง  
29 ธ.ค. 2560 ช่วยงานข้างเก้าอี้ อุดฟันด้วยด้วยวัสดุ Composite ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณกวินธิดา เพ็ชรงาม  
29 ธ.ค. 2560 การจัดชุดตรวจเตรียมออกหน่วยโรงเรียนประถม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณศศิภา มณีขวัญ  
29 ธ.ค. 2560 ช่วยงานข้างเก้าอี้ งานเคลือบหลุมร่องฟัน ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณกนกวรรณ เป้าขาว  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง