หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2560 การเจาะน้ำคร่ำ ( AMNIOCENTESIS ) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณลักษมณ ทับบุญมี  
13 ก.ย. 2560 วิธีการใช้เครื่อง ultrasound วัดค่าระยะห่างทางหน้าท้อง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณลักษมณ ทับบุญมี  
13 ก.ย. 2560 การออกรับ EMS กรณีผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรุ่งนภา อำไพพันธ์  
12 ก.ย. 2560 อันตรายของการทำ CPR ไม่ถูกวิธี งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรุ่งนภา อำไพพันธ์  
13 ก.ย. 2560 วิธีการถอดหมวกนิรภัยในผู้ได้รับบาดเจ็บ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณมุทิตา ควรพัฒนกุล  
13 ก.ย. 2560 วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บโดยใช้ KED งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณมุทิตา ควรพัฒนกุล  
15 ก.ย. 2560 อาการของผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะ MI งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรุ้งมณี รัตนเรืองวิมาน  
15 ก.ย. 2560 การประเมินผู้ป่วยที่สงสัยเป็น Stroke งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรุ้งมณี รัตนเรืองวิมาน  
25 ก.ย. 2560 การเตรียม Set เย็บแผล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณจุฑาทิพย์ คงเนียม  
25 ก.ย. 2560 การเตรียม Set ใส่ ICD งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณจุฑาทิพย์ คงเนียม  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง