หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
3 เม.ย. 2560 สอนขั้นตอนการทำผ้าห่มไม่ให้แข็ง ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณศิวาพร ศิติสาร  
3 เม.ย. 2560 ขั้นตอนการจัดผ้าส่งห้องฉีดยาทำแผล และห้องตรวจไม่ผิดพลาด งานสนับสนุนบริการ คุณสำลี โสภาส  
3 เม.ย. 2560 สอนการล้าง Set พ่นยา ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณสุภาภรณ์ ทองกลัด  
3 เม.ย. 2560 สอนการล้างอุปกรณ์ที่รับมาจากตึก ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณเอกภพ เณรเจียม  
3 เม.ย. 2560 สอนการเก็บถังผ้าเปื้อนเพื่อสะดวกในการใช้งาน ให้นายศรุต งานสนับสนุนบริการ คุณเอกภพ โพธิ์เผือก  
3 เม.ย. 2560 การเก็บเงินคนไข้ OPD/IPD งานการเงินและบัญชี คุณเบญฑิรา โสภา  
3 เม.ย. 2560 การเช็คใบแจ้งหนี้ งานการเงินและบัญชี คุณเบญฑิรา โสภา  
3 เม.ย. 2560 การคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดรายใหม่ งานให้คำปรึกษา คุณชุติมา นรมัตถ์  
5 เม.ย. 2560 การตัดเย็บผ้าปู/ปลอกหมอน/ผ้าขวางงาน ICU งานสนับสนุนบริการ คุณศรุต นิลโนรี  
9 มี.ค. 2560 การเก็บรายงานกิจกรรมตรวจติดตามและวัดผลในระบบคุณภาพงานเวชปฏิบัติ งานห้องสมุด คุณณัฐนิตย์ สมสกุล  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง