หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
23 ก.ย. 2560 การสระผมให้ผู้ป่วยบนเตียง งานตึกผู้ป่วย1 คุณปิยะนันท์ ขำทับ  
14 ก.ย. 2560 การรับลูกหนี้ UC นอก CUP ในจังหวัด งานการเงินและบัญชี คุณณัฐนิตย์ เขียวรุ้ง  
14 ก.ย. 2560 การ HGR รายไตรมาศ งานการเงินและบัญชี คุณณัฐนิตย์ เขียวรุ้ง  
13 ก.ย. 2560 การใส่ท่อระบายลม และของเหลวในโพรงปอด งานตึกผู้ป่วย2 คุณฐิตาภา สังขจันทร์  
13 ก.ย. 2560 การเจาะสารน้ำจากช่องท้อง งานตึกผู้ป่วย2 คุณฐิตาภา สังขจันทร์  
14 ก.ย. 2560 การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา งานตึกผู้ป่วย1 คุณวารินทร์ หนูสี  
10 ก.ย. 2560 การสระผมให้ผู้ป่วยบนเตียง งานตึกผู้ป่วย2 คุณน้ำอ้อย พัดจิ๋ว  
10 ก.ย. 2560 การนับลมหายใจ งานตึกผู้ป่วย2 คุณน้ำอ้อย พัดจิ๋ว  
10 ก.ย. 2560 Bed Bath งานตึกผู้ป่วย2 คุณกุมารี เอนกพงษ์  
10 ก.ย. 2560 การเช็ดตัวลดไข้เด็ก งานตึกผู้ป่วย2 คุณกุมารี เอนกพงษ์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง