หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
19 ก.ย. 2560 การเตรียมห้องแยกโรครับผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณภัทราภรณ์ ทัพวัฒนะ  
15 ก.ย. 2560 การเซ็นใบยินยอมในการ Admit ผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณวันดี จันทร์สิงห์  
15 ก.ย. 2560 หน้าที่ชองผู้ช่วยเหลือคนไข้ในการ CPR งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณวันดี จันทร์สิงห์  
17 ก.ย. 2560 การประเมินผู้ป่วยทางระบบประสาท งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรัศมี ส้มลิ้ม  
17 ก.ย. 2560 การเปลี่ยนสายสวนของ Cystostomy งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรัศมี ส้มลิ้ม  
14 ก.ย. 2560 ตำแหน่งการยืนในทีม CPR งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณลลิตา ทะยอม  
14 ก.ย. 2560 การเลือกต่อท่อระบายลงขวดในคนไข้ใส่ ICD งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณลลิตา ทะยอม  
14 ก.ย. 2560 การเฝ้าระวังและการส่งต่ออาการผู้บาดเจ็บ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณธัญดา ธนาวิจิตรกุล  
14 ก.ย. 2560 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ/สารพิษ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณธัญดา ธนาวิจิตรกุล  
14 ก.ย. 2560 การเตรียม Set เจาะ Thyroid งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณวันชัย จันทร์เหลือง  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง