หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2560 การส่งตรวจชิ้นเนื้อในช่องปาก ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณนงค์นุช เชื้อกฐิน  
29 ธ.ค. 2560 การส่งซ่อมฟันปลอมที่ชำรุด ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณฤทัยรัตน์ ฤทธิ์พรหม  
29 พ.ย. 2560 การทำฟันกรณีสิทธิประกันสังคม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณสาธิยา รอดพันธุ์  
29 ธ.ค. 2560 การเคลือบหลุมร่องฟัน ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณสาธิยา รอดพันธุ์  
29 ธ.ค. 2560 การตรวจผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณอธิศนันท์ นนทพัฒน์โอภาส  
29 ธ.ค. 2560 การลงข้อมูลผลตรวจเบาหวาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณอธิศนันท์ นนทพัฒน์โอภาส  
29 ธ.ค. 2560 การเตรียมอุปกรณ์ "เครื่องมือจัดฟันเด็ก" ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณแสงระวี บุญปราบ  
22 ธ.ค. 2560 การเย็บแผลฝีเย็บ งานสูติกรรม คุณพิชิามญชุ์ ศรีบุญเรือง  
22 ธ.ค. 2560 การทำ Rewarming แก่ทารกที่มีภาวะ Hypothermia โดยใช้ งานสูติกรรม คุณจีรณา ส่งศรี  
22 ธ.ค. 2560 การใช้เครื่อง Radiant warmer ในการรับทารกแรกเกิด ( เครื่องใหม่ ยี่ห้อ Medixsm-401 ) งานสูติกรรม คุณบวรลักษณ์ อินธิโส  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง