หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
3 ธ.ค. 2561 การย้อม AFB stain kinyoun ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณสกาไน เนตรภู่  
3 ธ.ค. 2561 การตรวจ Dengue NS1 Ag ด้วยเครื่อง SD Biosensor F200 ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณสุกัญญา มะยม  
3 ธ.ค. 2561 การเชื่อม LIS เมื่อไฟดับแล้วเครื่อง Chem ไม่อ่าน Barcode ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณสุกัญญา มะยม  
15 พ.ย. 2561 การตรวจ ESR ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณนิภาพร อิ่นแก้ว  
30 พ.ย. 2561 การเตรียมอุปกรณ์ออกหน่วยเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณวนิดา ทีจินดา  
3 ธ.ค. 2561 การปฏิบัติงานการจัดยาห้องยา IPD ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณวีรวิชญ์ ม่วงขำ  
6 ธ.ค. 2561 การ Key ข้อมูลยา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณมาลี เรืองมาลัย  
4 ธ.ค. 2561 การจัดเอกสารและคีย์ชุดจัดซื้อในโปรแกรม HOSxP ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณธนวรรณ โพธิ์รักษ์  
4 ธ.ค. 2561 การจัดเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาให้หน่วยงานใน รพร. ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณอรอนงค์ บุญนิตย์  
4 ธ.ค. 2561 ปฏิบัติงานห้องยา IPD นอกเวลา ( เสาร์-อาทิตย์ ) ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณเจนจิรา ศรีบาง  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง