หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2561 การเจาะ Hemoculture งานตึกผู้ป่วย2 คุณจิรประภา ฤทธิ์เดช  
14 มิ.ย. 2561 ข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัดเต้านม งานตึกผู้ป่วย2 คุณนวพร คุ้มสมบัติ  
14 มิ.ย. 2561 การเจาะ Blood gas งานตึกผู้ป่วย2 คุณนงลักษณ์ บุญเนียง  
14 มิ.ย. 2561 การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจ งานตึกผู้ป่วย2 คุณนงลักษณ์ บุญเนียง  
14 มิ.ย. 2561 การดูแลผู้ป่วยขณะให้อาหารทางสายยาง งานตึกผู้ป่วย2 คุณฐิตาภา สังขจันทร์  
14 มิ.ย. 2561 การเจาะน้ำไขสันหลัง งานตึกผู้ป่วย2 คุณฐิตาภา สังขจันทร์  
14 มิ.ย. 2561 การเจาะสารน้ำจากช่องท้อง ( abdominal paracentesis ) งานตึกผู้ป่วย2 คุณจิรประภา ฤทธิ์เดช  
2 พ.ค. 2561 การทำความสะอาดเครื่องปั้มนม งานสูติกรรม คุณสุปราณี สิงห์เวียง  
1 พ.ค. 2561 เตรียมอุปกรณ์การใส่ Line ( Umbilical vein catheter insertion ) งานสูติกรรม คุณมีนา บุญญรักษ์  
30 เม.ย. 2561 การติดพลาสเตอร์เครื่องไฮโฟล์กับแก้มทารก งานสูติกรรม คุณบวรลักษณ์ อินธิโส  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง