หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2561 การชำกิ่งไม้ หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คุณอนุชิตน์ ลิ้มแก้วมณี  
27 ธ.ค. 2561 เคล็ดลับการปรุงอาหารจากมะระไม่ให้ขม งานโภชนาการ คุณสำเริง ทองเจือ  
4 ธ.ค. 2561 การตรวจ Microbilirubin ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณอานนท์ แผ่นผา  
4 ธ.ค. 2561 การตรวจ Hematocrit ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณอานนท์ แผ่นผา  
27 ธ.ค. 2561 แยกอุปกรณ์เชื้อดื้อยากรณีคนไข้ติดเชื้อดื้อยา Admit งานตึกผู้ป่วย4 คุณวรรณเพ็ญ คงอินทร์  
27 ธ.ค. 2561 ขั้นตอนการจับเวลาประจำเดือนในแต่ละเดือน ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณกวินธิดา เพ็ชรงาม  
26 ธ.ค. 2561 การเตรียมข้อมูลที่จะส่งเบิกฟันปลอม ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณฤทัยรัตน์ ฤทธิ์พรหม  
26 ธ.ค. 2561 การเบิกวัสดุสิ้นเปลือง และพัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณกนกวรรณ เป้าขาว  
26 ธ.ค. 2561 อุดฟันคอมโพลิต ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณศศิภา มณีขวัญ  
27 ธ.ค. 2561 การประสานงานโรงเรียนประถม กรณีออกหน่วยตรวจฟัน ( รพ.สต.วังสำโรง ) ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณธาราทิพย์ อะมูลราช  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง