หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2561 การใส่ Skin Traction งานตึกผู้ป่วย2 คุณนวพร คุ้มสมบัติ  
10 ก.ย. 2561 การวัดไข้ทางรักแร้ งานตึกผู้ป่วย2 คุณพัชรี พูทับ  
10 ก.ย. 2561 การเช็ดตัวลดไข้เด็ก งานตึกผู้ป่วย2 คุณพัชรี พูทับ  
31 ก.ค. 2561 การใส่สายให้อาหาร งานตึกผู้ป่วย2 คุณหทัยชนก พินนัตศักดา  
30 มิ.ย. 2561 ขั้นตอนการใส่สายสวนปัสสาวะ งานตึกผู้ป่วย2 คุณหทัยชนก พินนัตศักดา  
30 มิ.ย. 2561 การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ธภายนอกในผู้ป่วยชาย งานตึกผู้ป่วย2 คุณปพิชญา จรัสสมบูรณ์  
30 มิ.ย. 2561 วิธีการทำเตียงกรณีผู้ป่วยลุกจากเตียงได้ งานตึกผู้ป่วย2 คุณปพิชญา จรัสสมบูรณ์  
16 ส.ค. 2561 แผลไฟไหม้ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณธัญดา ธนาวิจิตรกุล  
21 ส.ค. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมิน Sepsis โดยใช้ sos score งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณเกศกนก กันสุข  
30 ส.ค. 2561 การเตรียมอุปกรณ์ทำโจนให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่เข่า งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณภัทราภรณ์ ทัพวัฒนะ  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง