หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
30 ธ.ค. 2563 การส่งออกข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง งานคอมพิวเตอร์ คุณอำนวย ภู่รักษ์  
30 ธ.ค. 2563 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณฉันทพัฒน์ บุญเกษม  
30 ธ.ค. 2563 การติด EFM ( Electronic Fetal Monitoringป ในครรภ์แฝด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณชัญญานุช บุญอนนท์  
30 ธ.ค. 2563 การคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณชัญญานุช บุญอนนท์  
17 ธ.ค. 2563 การพลิกตะแคงผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับ งานตึกผู้ป่วย1 คุณกัญญา ช่างม่วง  
2 พ.ย. 2563 การป้องกันการอุดตันของสายหลอดเลือดดำส่วนกลาง ( Centrolline ) งานตึกผู้ป่วย1 คุณเยาวรัตน์ เทศน้อย  
2 พ.ย. 2563 การป้องกันเลื่อนหลุดของสายหลอดเลือดดำส่วนกลาง งานตึกผู้ป่วย1 คุณเยาวรัตน์ เทศน้อย  
6 พ.ย. 2563 การเตรียมอุปกรณ์และการช่วยแพทยืใส่ slab งานตึกผู้ป่วย1 คุณอรทัย ชัยอินทร์  
6 พ.ย. 2563 การใส่สายยางให้อาหารทางปาก งานตึกผู้ป่วย1 คุณอรทัย ชัยอินทร์  
8 พ.ย. 2563 การผสมยาปฏิชีวนะชนิดผงแห้งแบบรับประทาน งานตึกผู้ป่วย1 คุณปาริฉัตร มงคล  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง