หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
12 ธ.ค. 2560 ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน Clinic DM งานผู้ป่วยนอก คุณหฤหรรษ์ พิมพ์เมือง  
31 ธ.ค. 2560 การรีสตาร์ทเครื่อง server HOSxP งานคอมพิวเตอร์ คุณณัฐพงศ์ เครือเทศ  
29 ธ.ค. 2560 กระบวนการทำผลการดำเนินงาน งานการเงินและบัญชี คุณธนาวดี ทับมั่น  
10 ธ.ค. 2560 หน้าที่ปฏิบัติงานของศูนย์บริการ งานผู้ป่วยนอก คุณสมนึก ดาวัลย์  
11 ธ.ค. 2560 การออกไปรับผู้ป่วย EMS งานผู้ป่วยนอก คุณกิตติโชค กิตติศุภลักษณ์  
10 ธ.ค. 2560 การรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ งานผู้ป่วยนอก คุณสุทัศน์ พันธุ์พรหม  
11 ธ.ค. 2560 ขั้นตอนการทำงานของศูนย์บริการ เวลา 06.00 น งานผู้ป่วยนอก คุณอำพล รัตนปัญญากร  
11 ธ.ค. 2560 ขั้นตอนในการช่วย จนท.ER ทำ CPR งานผู้ป่วยนอก คุณนำพล สุขอิ่ม  
11 ธ.ค. 2560 รับผู้ป่วยหน้าฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ งานผู้ป่วยนอก คุณประภาส เพ็ชรมีค่า  
10 ธ.ค. 2560 การรับส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด งานผู้ป่วยนอก คุณอุเทน พาอินทร์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง