หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2560 การทำ Rewarming แก่ทารกที่มีภาวะ Hypothermia โดยใช้ งานสูติกรรม คุณจีรณา ส่งศรี  
22 ธ.ค. 2560 การใช้เครื่อง Radiant warmer ในการรับทารกแรกเกิด ( เครื่องใหม่ ยี่ห้อ Medixsm-401 ) งานสูติกรรม คุณบวรลักษณ์ อินธิโส  
22 ธ.ค. 2560 ขั้นตอนการเจาะ Chromosome study ทารกแรกเกิด งานสูติกรรม คุณเกวลิน จงธรรม์  
26 ธ.ค. 2560 การเบิกเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณมาลี เรืองมาลัย  
25 ธ.ค. 2560 การบริหาร Sub Stock ยาฉีด ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณอำนาจ กันเพชร  
30 ต.ค. 2560 การเจาะเลือดส่งตรวจ Cathecholamine งานตึกผู้ป่วย4 คุณสวิตตา นิยมญาติ  
23 พ.ย. 2560 งานให้บริการผู้ป่วยนอก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณดิเรก นาคทองแดง  
28 ส.ค. 2560 การออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณธงชัย โพธิ์เต็ม  
31 ต.ค. 2560 ขั้นตอนการสรุปความพึงพอใจจากตู้ 13 จุด งานแผนงานและประเมินผล คุณบุณยทรรศน์ เหล่าเขตกิจ  
31 ต.ค. 2560 การทำความสะอาดแกนตรวจสมรรถภาพปอด งานกายภาพบำบัด คุณวารุณี แซ่โง้ว  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง