หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2561 แนวทางปฏิบัติการประเมิน Sepsis โดยใช้ sos score งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณเกศกนก กันสุข  
30 ส.ค. 2561 การเตรียมอุปกรณ์ทำโจนให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่เข่า งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณภัทราภรณ์ ทัพวัฒนะ  
30 ส.ค. 2561 การเตรียม Set เจาะท้อง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณภัทราภรณ์ ทัพวัฒนะ  
30 ส.ค. 2561 วิธีการเอาเบ็ดเกี่ยวติดออก งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณปัทมา แพรเขียว  
29 ส.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วยชักเกร็ง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณลลิตา ทะยอม  
29 ส.ค. 2561 การกู้ชีพ และการดูแลขั้นสูงในผู้ป่วยจมน้ำ ( กรณีฉุกเฉิน ) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณลลิตา ทะยอม  
28 ส.ค. 2561 การให้ยาระงับความรู้สึกในมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด งานวิสัญญี คุณคนืึงนิจ คำนึงสิทธิ  
28 ส.ค. 2561 การดูแลผู้ป่วย massive blood loss งานวิสัญญี คุณคนึงนิจ คำนึงสิทธิ  
22 ส.ค. 2561 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสซิกา ( Zika Virus ) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรุ่งนภา อำไพพันธ์  
22 ส.ค. 2561 การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก ( DHF ) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณรุ่งนภา อำไพพันธ์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง