หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2561 การใช้ยาชา งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณธัญดา ธนาวิจิตรกุล  
23 ส.ค. 2561 ขั้นตอนการรับ-ส่งแฟกซ์ งานธุรการ คุณวิลาวัณย์ สุขมณี  
20 ส.ค. 2561 การจัดโต๊ะหมู่บูชาในสถานที่ทำงาน งานธุรการ คุณรสสุคนธ์ นุชตาล  
17 ก.ค. 2561 การเตรียมขึ้นทูนิเก้ งานผ่าตัด คุณจิตวัต คำมุงคุณ  
17 ก.ค. 2561 การเตรียมเครื่องมือการผ่าตัดใส่ K-wire fixation งานผ่าตัด คุณธิดารัตน์ ขำยิ้ม  
20 ก.ค. 2561 การเตรียมเครื่องมือการผ่าตัดเพื่อล้างและตกแต่งแผล ( debridement orthopedic ) งานผ่าตัด คุณธิดารัตน์ ขำยิ้ม  
1 ส.ค. 2561 การเตรียมเครื่องมือการผ่าตัดใส่เหล็ก ( Plate ) งานผ่าตัด คุณวีรดี ตั้งใจ  
1 ส.ค. 2561 การเตรียมเครื่องมือ case Excision ของ Orthopedic งานผ่าตัด คุณวีรดี ตั้งใจ  
1 ส.ค. 2561 การจัด Set เครื่องมือ Colposcope งานผ่าตัด คุณสมพร เดือนพงษ์  
6 ส.ค. 2561 การเตรียมเครื่องยิง y ( k-wire ) งานผ่าตัด คุณรุ่ง นิตยานนท์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง