หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
27 ธ.ค. 2561 การตรวจสภาพ Set Vollume ก่อนการใช้งาน งานผู้ป่วยหนัก คุณพรระวี ลี่สกุล  
27 ธ.ค. 2561 วิธีการเก็บ Set Vollume หลักการใช้งาน งานผู้ป่วยหนัก คุณพรระวี ลี่สกุล  
25 ธ.ค. 2561 วิธีทำความสะอาดตู้เย็นที่ใช้สำหรับ แช่ยา งานผู้ป่วยหนัก คุณนิภาพร กองราช  
25 ธ.ค. 2561 การทำความสะอาด Laryngoscope งานผู้ป่วยหนัก คุณนิภาพร กองราช  
28 ธ.ค. 2561 การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ให้ สปสช. งานคอมพิวเตอร์ คุณอำนวย ภู่รักษ์  
28 ธ.ค. 2561 ส่งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยนอก กรณีจ่ายตรง งานคอมพิวเตอร์ คุณอำนวย ภู่รักษ์  
28 ธ.ค. 2561 การทำความสะอาดปากและฟันผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ งานตึกผู้ป่วย2 คุณหทัยรัตน์ เทพมาศ  
28 ธ.ค. 2561 การเตรียม Set เจาะปอด งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณวันชัย จันทร์เหลือง  
28 ธ.ค. 2561 เตรียมอุปกรณ์เจาะปอด งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณวันชัย จันทร์เหลือง  
26 ธ.ค. 2561 การแนะนำและการสอนเช็ดตัวลดไข้ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณจุฑาทิพย์ คงเนียม  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง