หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2560 การเตรียมอุปกรณ์และการผสมคลอลีนสูตรน้ำ 10 % กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณสมชาย ปึงวิไล  
28 ก.ย. 2560 การตรวจ NST หญิงตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์แฝด 2 คน (เครื่องฟิลิปส์) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณชัญญานุช บุญอนนท์  
28 ก.ย. 2560 การเตรียมเครื่องมือและช่วยแพทย์ตรวจภายในผู้รับบริการ ANC กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณทองลัด ใจเย็น  
28 ก.ย. 2560 ขั้นตอนการจับ Contraction ในหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณศิรภัสสร เพ็ชรพงษ์  
26 ก.ย. 2560 วิธีการเช็ดตัวลดไข้ในเด็ก งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณนงนุช บุญมี  
19 ก.ย. 2560 การออกใบรับรองแพทย์ ในกรณีต่างด้าวทำหาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณศิรภัสสร เพ็ชรพงษ์  
19 ก.ย. 2560 วิธีการลงบันทึกพิกัดบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง(DM/HT) จาก Google Map กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณวันเพ็ญ แพมงคล  
19 ก.ย. 2560 วิธีการลงบันทึกงานเยี่ยมบ้าน ในโปรแกรม COC กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณวันเพ็ญ แพมงคล  
19 ก.ย. 2560 โรงเรียนพ่อแม่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณยุพดี ศรีเบญจโชติ  
19 ก.ย. 2560 วิธีการลงบันทึกDM/HTรายใหม่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม คุณยุพดี ศรีเบญจโชติ  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง