หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
7 ธ.ค. 2561 การห่อผ้าสี่เหลี่ยนใหญ่ งานสนับสนุนบริการ คุณสำลี โสภาส  
7 ธ.ค. 2561 การเช็คสต๊อคผ้า งานสนับสนุนบริการ คุณเอกภพ โพธิ์เผือก  
7 ธ.ค. 2561 วิธีรับส่งผ้าแบบใหม่ งานสนับสนุนบริการ คุณพเยาว์ โรจน์สาคร  
11 ธ.ค. 2561 ขั้นตอนการคีย์ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณดิเรก นาคทองแดง  
11 ธ.ค. 2561 การจัดยาให้ตึกผ่าตัด ( รถยา OR ) ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณดิเรก นาคทองแดง  
11 ธ.ค. 2561 คีย์ยา Stat ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณอัจฉรา แป้นสุกใส  
11 ธ.ค. 2561 การเขียนประเมินยาใกล้หมดอายุ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน คุณอัจฉรา แป้นสุกใส  
12 ธ.ค. 2561 การรายงานหนี้ให้งานการเงิน งานบริหารพัสดุ คุณพรรณิภา กาสกุล  
19 ต.ค. 2561 วิธีการเตรียมเฝือกปูนพลาสเตอร์ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คุณปัทมา แพรเขียว  
3 ต.ค. 2561 ถุงสมุนไพรดับกลิ่น งานแพทย์แผนไทย คุณชญาภา ทวีฤทธิ์  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง