หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
13 ก.พ. 2561 แนวทางปฏิบัติเรื่องการป้องกันและแก้ไขการคลื่นไส้อาเจียน งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
13 ก.พ. 2561 การทำความสะอาดเครื่องดมยาสลบ รุ่น Avance งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
13 ก.พ. 2561 เทคนิคการป้องกันการสำลัก โดย Rapid sequence induction งานวิสัญญี คุณปริศนา รัตนปัญญากร  
11 ธ.ค. 2560 การลงรหัสโรค ผู้ป่วยนอก Admit งานผู้ป่วยนอก คุณนภา ปกครอง  
15 ธ.ค. 2560 การให้บริการผู้รับบริการที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ งานผู้ป่วยนอก คุณเพยาว์ เอนกพงษ์  
11 ธ.ค. 2560 แนวทางการปฏิบัติในการตามแพทย์เวรคลีนิกนอกเวลาราชการ งานผู้ป่วยนอก คุณปาลิดา ฐีติปริวัตร  
12 ธ.ค. 2560 การลงนัดตามระบบ HOSxP งานผู้ป่วยนอก คุณณัฐพร ทองรอด  
12 ธ.ค. 2560 การค้นเอกสารประวัติการตรวจรักษา งานผู้ป่วยนอก คุณสุพิชชา เทสิน  
12 ธ.ค. 2560 วิธีการ Check ภาพ Scan งานผู้ป่วยนอก คุณสาคร ขำประเสริฐ  
11 ธ.ค. 2560 การค้น Chart นัดไว้ล่วงหน้า งานผู้ป่วยนอก คุณบังเอิญ แพพ่วง  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง