หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง
***
วันที่ หัวข้อเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ชื่อเจ้าของเรื่อง ดาวน์โหลด
10 ธ.ค. 2560 การแจกเบอร์คิวความดันโลหิตสูง งานผู้ป่วยนอก คุณดำเนิน พัดจิ๋ว  
11 ธ.ค. 2560 วิธีการ เปิด-ปิด ประตูอัตโนมัติ คลีนิกพิเศษ ( โรคเบาหวาน-ความดัน ) งานผู้ป่วยนอก คุณวุฒิชัย ชาวน่าน  
11 ธ.ค. 2560 การประเมินความผิดปกติและความรุนแรงทางระบบประสาท ( Glasgow Coma Scale GCS ) งานผู้ป่วยนอก คุณพรพรรณ วรรณไพบูลย์  
11 ธ.ค. 2560 การฝังเข็ม งานผู้ป่วยนอก คุณสุพรทิพยื รัตนวิชัย  
10 ธ.ค. 2560 การเรียกผู้ป่วยเข้าตรวจคลีนิก DM งานผู้ป่วยนอก คุณอิงอร บุญปรุง  
12 ธ.ค. 2560 การออกใบตรวจรักษาล่วงหน้า งานผู้ป่วยนอก คุณณัฐวรรณ จันทรปรางมาศ  
29 ธ.ค. 2560 การให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองในคลินิกเด็กดี ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณธาราทิพย์ อะมูลราช  
29 ธ.ค. 2560 การบันทึกข้อมูลการตรวจฟันคลินิกเด็กดี ( WCC ) ฝ่ายทันตสาธารณสุข คุณธาราทิพย์ อะมูลราช  
29 ธ.ค. 2560 ขั้นตอนการ Melioidosis ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณนิภาพร อิ่มแก้ว  
29 ธ.ค. 2560 การตรวจ Urine Protein 24 hrs ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข คุณรัชดา เพ็ญศรี  
หัวข้อบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรอง