รายงานการใช้ยา รายการที่ถูกขึ้นทะเบียนควบคุมการใช้ของโรงพยาบาล
***
รายงานการใช้ยามูลค่าสูง
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT o.icode,dr.name,dr.generic_name,dr.strength,dr.dosageform,dr.units,dr.unitprice
,o.vstdate,COUNT(o.qty) AS orderlist,SUM(o.qty) AS qty,SUM(o.sum_price) AS sumprice,GROUP_CONCAT(d.`name`) AS d_name
FROM opitemrece o
LEFT JOIN patient p ON p.hn = o.hn
LEFT JOIN doctor d ON d.`code` = o.doctor
LEFT JOIN drugitems dr ON dr.icode = o.icode
LEFT JOIN pttype ptt ON ptt.pttype = p.pttype
WHERE o.rxdate BETWEEN '$mydatestart' AND '$mydateend' AND o.icode IN (1590030,1520211,1520608,1520606,1520610,1520521,1590004,1550012)
GROUP BY o.icode
ORDER BY SUM(o.sum_price) DESC