สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน (1 ต.ค.2563 - 22 มิ.ย.2564) (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดการรับหนังสือ)
ID ชื่อหน่วยงาน จำนวนหนังสือเข้า จำนวนลงรับแล้ว ร้อยละลงรับแล้ว
694 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 42 0 0.00
695 ฝ่ายบริหารทั่วไป 68 0 0.00
696 กลุ่มการพยาบาล+CSR 73 69 94.52
697 ศูนย์คุณภาพและงานแผนงาน 166 30 18.07
698 ฝ่ายเภสัชฯ(คลังยา)+CUP 72 7 9.72
699 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 47 45 95.74
700 ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 71 8 11.27
701 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 50 48 96.00
702 งานเวชปฏิบัติทั่วไป 86 83 96.51
703 งานกายภาพบำบัด 46 44 95.65
704 งานคอมพิวเตอร์ 43 19 44.19
705 งานโสตฯ-ศิลป์ 42 0 0.00
706 งานแพทย์แผนไทย 45 43 95.56
707 งานบริหารพัสดุ 46 0 0.00
708 งานธุรการ 57 7 12.28
709 งานการเงินและบัญชี 72 0 0.00
710 งานโภชนาการ 44 36 81.82
711 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 45 37 82.22
712 งานผู้ป่วยนอก+CRM 72 0 0.00
713 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน+คคก.EMS 48 0 0.00
714 งานตึกผู้ป่วย1 48 0 0.00
715 งานตึกผู้ป่วย2 48 12 25.00
716 งานตึกผู้ป่วย3 47 14 29.79
717 งานผู้ป่วยหนัก+PCT-MED 51 49 96.08
718 งานผ่าตัด+PCT-SURG 48 47 97.92
719 งานสูติกรรม+PCT-OBS 52 11 21.15
720 งาน IC + คกก.Risk 45 28 62.22
721 งานสนับสนุนบริการ 47 0 0.00
722 งานให้คำปรึกษา 48 0 0.00
723 งานรังสีวินิจฉัย X-Ray 66 62 93.94
724 งานประกันสุขภาพ 48 2 4.17
725 งานตึกผู้ป่วย4+PCT-PED 51 6 11.76
726 งานบริการทำความสะอาด 63 0 0.00
727 งานวิสัญญี 47 5 10.64
728 งานห้องสมุด 42 0 0.00
729 งานตรวจสอบเวชระเบียน 43 0 0.00