สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน (1 ต.ค.2562 - 23 ต.ค.2563) (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดการรับหนังสือ)
ID ชื่อหน่วยงาน จำนวนหนังสือเข้า จำนวนลงรับแล้ว ร้อยละลงรับแล้ว
694 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 188 0 0.00
695 ฝ่ายบริหารทั่วไป 261 0 0.00
696 กลุ่มการพยาบาล+CSR 274 261 95.26
697 ศูนย์คุณภาพและงานแผนงาน 542 136 25.09
698 ฝ่ายเภสัชฯ(คลังยา)+CUP 259 79 30.50
699 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 202 191 94.55
700 ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 263 33 12.55
701 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 227 216 95.15
702 งานเวชปฏิบัติทั่วไป 284 264 92.96
703 งานกายภาพบำบัด 200 192 96.00
704 งานคอมพิวเตอร์ 191 89 46.60
705 งานโสตฯ-ศิลป์ 188 1 0.53
706 งานแพทย์แผนไทย 194 186 95.88
707 งานบริหารพัสดุ 197 3 1.52
708 งานธุรการ 241 46 19.09
709 งานการเงินและบัญชี 262 86 32.82
710 งานโภชนาการ 192 0 0.00
711 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 195 180 92.31
712 งานผู้ป่วยนอก+CRM 268 211 78.73
713 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน+คคก.EMS 210 0 0.00
714 งานตึกผู้ป่วย1 210 2 0.95
715 งานตึกผู้ป่วย2 222 123 55.41
716 งานตึกผู้ป่วย3 207 184 88.89
717 งานผู้ป่วยหนัก+PCT-MED 215 207 96.28
718 งานผ่าตัด+PCT-SURG 211 203 96.21
719 งานสูติกรรม+PCT-OBS 211 14 6.64
720 งาน IC + คกก.Risk 203 195 96.06
721 งานสนับสนุนบริการ 208 13 6.25
722 งานให้คำปรึกษา 202 0 0.00
723 งานรังสีวินิจฉัย X-Ray 253 242 95.65
724 งานประกันสุขภาพ 209 196 93.78
725 งานตึกผู้ป่วย4+PCT-PED 214 185 86.45
726 งานบริการทำความสะอาด 249 0 0.00
727 งานวิสัญญี 204 190 93.14
728 งานห้องสมุด 189 0 0.00
729 งานตรวจสอบเวชระเบียน 187 0 0.00