สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน (1 ต.ค.2560 - 26 เม.ย.2561) (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดการรับหนังสือ)
ID ชื่อหน่วยงาน จำนวนหนังสือเข้า จำนวนลงรับแล้ว ร้อยละลงรับแล้ว
694 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 47 0 0.00
695 ฝ่ายบริหารทั่วไป 88 0 0.00
696 กลุ่มการพยาบาล+CSR 103 99 96.12
697 ศูนย์คุณภาพและงานแผนงาน 434 33 7.60
698 ฝ่ายเภสัชฯ(คลังยา)+CUP 110 94 85.45
699 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 65 63 96.92
700 ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 103 100 97.09
701 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 68 65 95.59
702 งานเวชปฏิบัติทั่วไป 111 0 0.00
703 งานกายภาพบำบัด 61 58 95.08
704 งานคอมพิวเตอร์ 56 25 44.64
705 งานโสตฯ-ศิลป์ 48 0 0.00
706 งานแพทย์แผนไทย 50 15 30.00
707 งานบริหารพัสดุ 51 0 0.00
708 งานธุรการ 74 12 16.22
709 งานการเงินและบัญชี 86 58 67.44
710 งานโภชนาการ 49 8 16.33
711 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 53 43 81.13
712 งานผู้ป่วยนอก+CRM 98 82 83.67
713 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน+คคก.EMS 67 13 19.40
714 งานตึกผู้ป่วย1 67 8 11.94
715 งานตึกผู้ป่วย2 69 65 94.20
716 งานตึกผู้ป่วย3 67 63 94.03
717 งานผู้ป่วยหนัก+PCT-MED 71 68 95.77
718 งานผ่าตัด+PCT-SURG 61 15 24.59
719 งานสูติกรรม+PCT-OBS 76 46 60.53
720 งาน IC + คกก.Risk 54 34 62.96
721 งานสนับสนุนบริการ 55 3 5.45
722 งานให้คำปรึกษา 54 1 1.85
723 งานรังสีวินิจฉัย X-Ray 84 81 96.43
724 งานประกันสุขภาพ 51 0 0.00
725 งานตึกผู้ป่วย4+PCT-PED 73 17 23.29
726 งานบริการทำความสะอาด 78 0 0.00
727 งานวิสัญญี 58 11 18.97
728 งานห้องสมุด 46 0 0.00
729 งานตรวจสอบเวชระเบียน 48 0 0.00