สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน (1 ต.ค.2560 - 21 ก.ค.2561) (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดการรับหนังสือ)
ID ชื่อหน่วยงาน จำนวนหนังสือเข้า จำนวนลงรับแล้ว ร้อยละลงรับแล้ว
694 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 70 0 0.00
695 ฝ่ายบริหารทั่วไป 125 0 0.00
696 กลุ่มการพยาบาล+CSR 142 139 97.89
697 ศูนย์คุณภาพและงานแผนงาน 567 57 10.05
698 ฝ่ายเภสัชฯ(คลังยา)+CUP 151 138 91.39
699 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 96 94 97.92
700 ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 143 140 97.90
701 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 98 91 92.86
702 งานเวชปฏิบัติทั่วไป 160 0 0.00
703 งานกายภาพบำบัด 90 87 96.67
704 งานคอมพิวเตอร์ 83 74 89.16
705 งานโสตฯ-ศิลป์ 71 0 0.00
706 งานแพทย์แผนไทย 75 70 93.33
707 งานบริหารพัสดุ 76 0 0.00
708 งานธุรการ 109 20 18.35
709 งานการเงินและบัญชี 122 58 47.54
710 งานโภชนาการ 74 8 10.81
711 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 80 75 93.75
712 งานผู้ป่วยนอก+CRM 139 112 80.58
713 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน+คคก.EMS 95 13 13.68
714 งานตึกผู้ป่วย1 95 9 9.47
715 งานตึกผู้ป่วย2 97 91 93.81
716 งานตึกผู้ป่วย3 96 88 91.67
717 งานผู้ป่วยหนัก+PCT-MED 99 96 96.97
718 งานผ่าตัด+PCT-SURG 88 18 20.45
719 งานสูติกรรม+PCT-OBS 105 58 55.24
720 งาน IC + คกก.Risk 80 78 97.50
721 งานสนับสนุนบริการ 82 3 3.66
722 งานให้คำปรึกษา 81 1 1.23
723 งานรังสีวินิจฉัย X-Ray 121 119 98.35
724 งานประกันสุขภาพ 74 23 31.08
725 งานตึกผู้ป่วย4+PCT-PED 101 20 19.80
726 งานบริการทำความสะอาด 114 0 0.00
727 งานวิสัญญี 85 12 14.12
728 งานห้องสมุด 69 0 0.00
729 งานตรวจสอบเวชระเบียน 71 0 0.00