สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน (1 ต.ค.2560 - 24 ต.ค.2561) (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดการรับหนังสือ)
ID ชื่อหน่วยงาน จำนวนหนังสือเข้า จำนวนลงรับแล้ว ร้อยละลงรับแล้ว
694 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 103 0 0.00
695 ฝ่ายบริหารทั่วไป 174 0 0.00
696 กลุ่มการพยาบาล+CSR 198 191 96.46
697 ศูนย์คุณภาพและงานแผนงาน 694 89 12.82
698 ฝ่ายเภสัชฯ(คลังยา)+CUP 206 199 96.60
699 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 132 128 96.97
700 ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 192 184 95.83
701 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 134 129 96.27
702 งานเวชปฏิบัติทั่วไป 212 200 94.34
703 งานกายภาพบำบัด 124 121 97.58
704 งานคอมพิวเตอร์ 117 104 88.89
705 งานโสตฯ-ศิลป์ 104 0 0.00
706 งานแพทย์แผนไทย 109 82 75.23
707 งานบริหารพัสดุ 112 0 0.00
708 งานธุรการ 150 23 15.33
709 งานการเงินและบัญชี 172 59 34.30
710 งานโภชนาการ 107 8 7.48
711 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 116 113 97.41
712 งานผู้ป่วยนอก+CRM 190 153 80.53
713 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน+คคก.EMS 130 13 10.00
714 งานตึกผู้ป่วย1 129 9 6.98
715 งานตึกผู้ป่วย2 133 128 96.24
716 งานตึกผู้ป่วย3 133 125 93.99
717 งานผู้ป่วยหนัก+PCT-MED 133 128 96.24
718 งานผ่าตัด+PCT-SURG 122 23 18.85
719 งานสูติกรรม+PCT-OBS 143 72 50.35
720 งาน IC + คกก.Risk 113 110 97.35
721 งานสนับสนุนบริการ 116 89 76.72
722 งานให้คำปรึกษา 115 1 0.87
723 งานรังสีวินิจฉัย X-Ray 168 165 98.21
724 งานประกันสุขภาพ 110 25 22.73
725 งานตึกผู้ป่วย4+PCT-PED 138 21 15.22
726 งานบริการทำความสะอาด 161 0 0.00
727 งานวิสัญญี 121 32 26.45
728 งานห้องสมุด 102 0 0.00
729 งานตรวจสอบเวชระเบียน 103 0 0.00