สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน
ประมวลผลข้อมูลระหว่างวันที่ 
 ถึงวันที่ 
DHF Highcharts Report
สถิติการรับหนังสือ E-Office ของหน่วยงาน (1 ต.ค.2560 - 23 ม.ค.2561) (คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายละเอียดการรับหนังสือ)
ID ชื่อหน่วยงาน จำนวนหนังสือเข้า จำนวนลงรับแล้ว ร้อยละลงรับแล้ว
694 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 24 0 0.00
695 ฝ่ายบริหารทั่วไป 49 0 0.00
696 กลุ่มการพยาบาล+CSR 56 54 96.43
697 ศูนย์คุณภาพและงานแผนงาน 250 18 7.20
698 ฝ่ายเภสัชฯ(คลังยา)+CUP 60 55 91.67
699 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 35 34 97.14
700 ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข 56 51 91.07
701 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 38 36 94.74
702 งานเวชปฏิบัติทั่วไป 57 0 0.00
703 งานกายภาพบำบัด 35 34 97.14
704 งานคอมพิวเตอร์ 27 23 85.19
705 งานโสตฯ-ศิลป์ 25 0 0.00
706 งานแพทย์แผนไทย 27 7 25.93
707 งานบริหารพัสดุ 26 0 0.00
708 งานธุรการ 37 8 21.62
709 งานการเงินและบัญชี 45 43 95.56
710 งานโภชนาการ 25 3 12.00
711 หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง 28 27 96.43
712 งานผู้ป่วยนอก+CRM 53 32 60.38
713 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน+คคก.EMS 36 13 36.11
714 งานตึกผู้ป่วย1 35 6 17.14
715 งานตึกผู้ป่วย2 36 32 88.89
716 งานตึกผู้ป่วย3 34 33 97.06
717 งานผู้ป่วยหนัก+PCT-MED 39 38 97.44
718 งานผ่าตัด+PCT-SURG 31 11 35.48
719 งานสูติกรรม+PCT-OBS 40 21 52.50
720 งาน IC + คกก.Risk 25 20 80.00
721 งานสนับสนุนบริการ 29 3 10.34
722 งานให้คำปรึกษา 28 1 3.57
723 งานรังสีวินิจฉัย X-Ray 45 44 97.78
724 งานประกันสุขภาพ 25 0 0.00
725 งานตึกผู้ป่วย4+PCT-PED 40 14 35.00
726 งานบริการทำความสะอาด 41 0 0.00
727 งานวิสัญญี 29 1 3.45
728 งานห้องสมุด 23 0 0.00
729 งานตรวจสอบเวชระเบียน 25 0 0.00