ข้อมูลเปรียบเทียบผลงานตาม KPI จังหวัด ... ประมวลผลจากข้อมูล 43 แฟ้มเปรียบเทียบกับข้อมูล HOSxP