จำนวนผู้ป่วยนอก
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.2561 - 23 พ.ค.2562)
เดือน-ปี จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย)
ตุลาคม 2561 18,674
พฤศจิกายน 2561 17,923
ธันวาคม 2561 17,397
มกราคม 2562 17,462
กุมภาพันธ์ 2562 18,444
มีนาคม 2562 22,699
เมษายน 2562 16,513
พฤษภาคม 2562 12,305
มิถุนายน 2562 26
ประมวลจากวันที่มารับบริการ ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่รวม visit ที่เป็นผู้ป่วยใน
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') AS AMONTH,COUNT(*)-COUNT(an) AS opd
,DATE_FORMAT(vstdate,'%Y')+543 AS AY,DATE_FORMAT(vstdate,'%m') AS AM
FROM ovst
WHERE vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m')
ORDER BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') ASC