จำนวนผู้ป่วยนอก
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561)
เดือน-ปี จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย)
ตุลาคม 2560 14,965
พฤศจิกายน 2560 16,740
ธันวาคม 2560 18,522
มกราคม 2561 17,380
กุมภาพันธ์ 2561 15,581
มีนาคม 2561 19,742
เมษายน 2561 16,629
พฤษภาคม 2561 18,671
มิถุนายน 2561 21,736
กรกฎาคม 2561 17,255
สิงหาคม 2561 18,073
กันยายน 2561 17,594
ประมวลจากวันที่มารับบริการ ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่รวม visit ที่เป็นผู้ป่วยใน
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') AS AMONTH,COUNT(*)-COUNT(an) AS opd
,DATE_FORMAT(vstdate,'%Y')+543 AS AY,DATE_FORMAT(vstdate,'%m') AS AM
FROM ovst
WHERE vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m')
ORDER BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') ASC