จำนวนผู้ป่วยนอก
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.2561 - 22 ก.พ.2562)
เดือน-ปี จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย)
ตุลาคม 2561 18,664
พฤศจิกายน 2561 17,913
ธันวาคม 2561 17,392
มกราคม 2562 17,434
กุมภาพันธ์ 2562 14,645
ประมวลจากวันที่มารับบริการ ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่รวม visit ที่เป็นผู้ป่วยใน
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') AS AMONTH,COUNT(*)-COUNT(an) AS opd
,DATE_FORMAT(vstdate,'%Y')+543 AS AY,DATE_FORMAT(vstdate,'%m') AS AM
FROM ovst
WHERE vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m')
ORDER BY DATE_FORMAT(vstdate,'%Y-%m') ASC