จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน / หอผู้ป่วย
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยในรายเดือน จำแนกตามหอผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561)
ตึก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ตึก1 178 204 215 213 214 208 208 225 240 220 228 222 2,575
ตึก2 172 168 187 179 185 194 192 195 200 205 202 188 2,267
ตึก3 113 127 127 143 136 142 135 151 131 170 134 122 1,631
ตึกผู้ป่วยหนัก 9 8 7 6 13 11 4 4 5 12 6 4 89
ตึกสูติกรรม 109 109 148 98 74 104 106 97 99 114 99 117 1,274
ตึก4 71 85 79 58 0 0 0 0 0 0 55 61 409
รวม 652 701 763 697 622 659 645 672 675 721 724 714 8,245
จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน/หอผู้ป่วย
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT w.ward,w.name AS wname,COUNT(*) AS wcount
FROM an_stat i
LEFT OUTER JOIN ward w ON w.ward = i.ward
WHERE i.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY i.ward
ORDER BY i.ward ASC