จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน / หอผู้ป่วย
DHF Highcharts Report
จำนวนผู้ป่วยในรายเดือน จำแนกตามหอผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.2561 - 23 พ.ค.2562)
ตึก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ตึก1 180 191 178 188 183 201 180 146 0 0 0 0 1,447
ตึก2 149 155 159 187 178 167 177 137 0 0 0 0 1,309
ตึก3 121 108 114 143 101 134 108 89 0 0 0 0 918
ตึกผู้ป่วยหนัก 7 6 7 4 8 7 7 8 0 0 0 0 54
ตึกสูติกรรม 115 117 104 104 89 103 95 74 0 0 0 0 801
ตึก4 53 42 45 63 52 37 57 44 0 0 0 0 393
รวม 625 619 607 689 611 649 624 498 0 0 0 0 4,922
จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามเดือน/หอผู้ป่วย
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT w.ward,w.name AS wname,COUNT(*) AS wcount
FROM an_stat i
LEFT OUTER JOIN ward w ON w.ward = i.ward
WHERE i.regdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY i.ward
ORDER BY i.ward ASC