จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ER
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561)
ประเภทผู้ป่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 295 329 338 299 308 231 225 215 201 216 258 235 3,150
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ 340 348 333 344 301 440 477 451 375 370 351 369 4,499
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 99 94 136 93 112 104 99 87 92 104 85 93 1,198
รวม 734 771 807 736 721 775 801 753 668 690 694 697 8,847
จำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table :

SELECT er.er_pt_type AS ertype,et.name AS typename,COUNT(*) AS total
FROM er_regist er
LEFT OUTER JOIN er_pt_type et ON et.er_pt_type = er.er_pt_type
WHERE er.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY er.er_pt_type
ORDER BY er.er_pt_type ASC