อันดับโรค จาก รง.506
DHF Highcharts Report
อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.2561 - 23 พ.ค.2562)
รหัสโรค 506 ชื่อโรค 506 จำนวนผู้ป่วย(ราย)
2 Acute diarrhea, Diarrhea,Infantile diarrhea, Gastroenteritis,Enteritis,Summer diarrhea 3,040
15 Influenza,(FU) 412
3 Food Poisoning,Foodborne disease,Foodborne intoxication,Acute foodborne 321
31 Pneumnia 77
17 Chickenpox ,Varicella 58
38 Gonorrhea 30
66 Dengue fever [classical dengue] 20
71 Hand Foot Mouth disease (HFM) 19
26 Dengue haemorrhagic fever,Haemorrhagic fever thai haemorrhagic fever,DHF,H.F.,T.H.F., Chikungunya haemorrhagic fecver 9
37 Syphilis 8
74 Scarlet fever 3
79 Genital Herpes Simplex Virus Infection 2
40 Chancroid 1
18 Pyrexia of unknown origin,P.U.O.,Fever cause 1
80 Condyloma Acuminata (Veneral Wart) 1
72 Melioidosis 1
อันดับโรค จาก รง.506
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : surveil_member, code506

SELECT s.code506,p.name,COUNT(*) AS count506
FROM surveil_member s
LEFT OUTER JOIN provis_code506 p ON p.code = s.code506
LEFT OUTER JOIN code506 c ON c.code = s.code506
WHERE s.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY s.code506
ORDER BY COUNT(*) DESC