อันดับโรค จาก รง.506
DHF Highcharts Report
อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.2561 - 22 ก.พ.2562)
รหัสโรค 506 ชื่อโรค 506 จำนวนผู้ป่วย(ราย)
2 Acute diarrhea, Diarrhea,Infantile diarrhea, Gastroenteritis,Enteritis,Summer diarrhea 2,060
3 Food Poisoning,Foodborne disease,Foodborne intoxication,Acute foodborne 219
15 Influenza,(FU) 216
31 Pneumnia 84
17 Chickenpox ,Varicella 40
71 Hand Foot Mouth disease (HFM) 38
38 Gonorrhea 24
66 Dengue fever [classical dengue] 6
26 Dengue haemorrhagic fever,Haemorrhagic fever thai haemorrhagic fever,DHF,H.F.,T.H.F., Chikungunya haemorrhagic fecver 4
79 Genital Herpes Simplex Virus Infection 2
74 Scarlet fever 2
40 Chancroid 1
80 Condyloma Acuminata (Veneral Wart) 1
72 Melioidosis 1
อันดับโรค จาก รง.506
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : surveil_member, code506

SELECT s.code506,p.name,COUNT(*) AS count506
FROM surveil_member s
LEFT OUTER JOIN provis_code506 p ON p.code = s.code506
LEFT OUTER JOIN code506 c ON c.code = s.code506
WHERE s.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY s.code506
ORDER BY COUNT(*) DESC