อันดับโรค จาก รง.506
DHF Highcharts Report
อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2561)
รหัสโรค 506 ชื่อโรค 506 จำนวนผู้ป่วย(ราย)
2 Acute diarrhea, Diarrhea,Infantile diarrhea, Gastroenteritis,Enteritis,Summer diarrhea 5,285
31 Pneumnia 378
3 Food Poisoning,Foodborne disease,Foodborne intoxication,Acute foodborne 306
15 Influenza,(FU) 296
71 Hand Foot Mouth disease (HFM) 160
66 Dengue fever [classical dengue] 105
17 Chickenpox ,Varicella 80
26 Dengue haemorrhagic fever,Haemorrhagic fever thai haemorrhagic fever,DHF,H.F.,T.H.F., Chikungunya haemorrhagic fecver 38
38 Gonorrhea 36
74 Scarlet fever 16
37 Syphilis 8
18 Pyrexia of unknown origin,P.U.O.,Fever cause 6
87 Zika virus disease 4
79 Genital Herpes Simplex Virus Infection 4
80 Condyloma Acuminata (Veneral Wart) 3
40 Chancroid 2
14 Haemorrhagic conjunctivitis,Acute haemorrhagic conjunctivitis,Epidemic conjunctivitis,Viral conjunctivitis 2
21 Measle 1
อันดับโรค จาก รง.506
  • จากฐานข้อมูลโปรแกรม HOSxP
  • Table : surveil_member, code506

SELECT s.code506,p.name,COUNT(*) AS count506
FROM surveil_member s
LEFT OUTER JOIN provis_code506 p ON p.code = s.code506
LEFT OUTER JOIN code506 c ON c.code = s.code506
WHERE s.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30'
GROUP BY s.code506
ORDER BY COUNT(*) DESC