Best Practice : การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

Best Practices คืออะไร?

เดี๋ยวนี้เวลาไปร่วมประชุมที่ไหน ก็มักมีคนพูดถึง Best Practices กัน หรือในกระบวนการ KM ก็จะมีการแลกเปลี่ยน Best Practices กัน บางคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไร ก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง